เอกสาร/คู่มือ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  635 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 7 ส.ค. 2558 00:43 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือ การสร้างคนให้มีวินัยรู้หน้าที่  5937 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 15 มิ.ย. 2559 02:29 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559  4554 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 พ.ค. 2560 20:43 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือแนวทางดำเนินงานโรงเรียนสุจริต เพื่อเป็นคู่มือประกอบการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต  3055 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 ก.ค. 2558 19:20 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
โรงเรียนสุจริตคิดฐานสอง  2787 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 17 พ.ค. 2560 20:43 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 1 แนวทางการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   4841 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 00:15 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 2 แนวทางการดำเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. ระดับจังหวัด   7737 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 00:18 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 3 แนวทางการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   8855 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 00:21 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 4 แนวทางการดำเนินกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน   7086 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 00:24 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 5 แนวทางการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice  9725 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 00:25 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 6 แนวทางการดำเนินกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"   8607 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 00:27 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 7 แนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี   12451 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 05:24 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 8 แนวทางการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)  5125 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 05:26 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 9 แนวทางการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตผ่านสื่อภาพยนตร์สั้น   6758 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 05:37 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 10 แนวทางการดำเนินกิจกรรมการวิจัยตามรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต   4821 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 05:45 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 11 คู่มือแบบประเมินเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต   4718 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 05:45 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 12 คู่มือแบบประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส   4556 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 05:46 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 13 แนวทางการดำเนินกิจกรรมเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   6601 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 05:46 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 14 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต   5290 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 05:47 Upright School
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
เล่มที่ 15 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  5777 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 มี.ค. 2559 05:47 Upright School
Comments