รายงานโครงการโรงเรียนสุจริต 2561


คำชี้แจงในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” โครงการโรงเรียนสุจริต 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1. สำหรับโรงเรียน

        ให้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตพร้อมแนบภาพกิจกรรมประกอบ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ ตามกิจกรรมดังนี้

     1.1 บริษัทสร้างการดี (แบบ ค.)
     1.2 ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทย หัวใจ STRONG) (แบบ ง.)
     1.3 ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน (แบบ จ.)
     1.4 กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) (แบบ ซ.)
     1.5 การถอดบทเรียน (Best Practice) (แบบ ญ.)

        หมายเหตุ โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ word ได้ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเก็บเอกสารแบบรายงานของโรงเรียนไว้ที่หน่วยงาน แล้วสรุปข้อมูลรายงาน สพฐ. ตามแบบในไฟล์ excel

2. สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        ให้รายงานผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริต ตามกิจกรรม ดังนี้ (ดาวน์โหลดไฟล์ excel ชื่อ “แบบรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.xls”)

    2.1 บริษัทสร้างการดี (แบบ ค.)
        - ให้สรุปข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
    2.2 ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทย หัวใจ STRONG) (แบบ ง.)
        - ให้สรุปข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
    2.3 ป.ป.ช. สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน (แบบ จ.)
        - ให้สรุปข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
    2.4 การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต (แบบ ฉ.)
        - ให้สรุปข้อมูลการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนในสังกัด
    2.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน (แบบ ช.)
        - ให้ส่งไฟล์ excel ที่สรุปผลการประเมิน ITA ของโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดฯ (ไฟล์ excel ชื่อ “สรุปผลITA-School2560_Final.xls”)
    2.6 กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) (แบบ ซ.)
        - ให้สรุปข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด
    2.7 การถอดบทเรียน (Best Practice) (แบบ ญ.)
        - ให้สรุปข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด 
 
วิธีการรายงาน

    ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ กรอกข้อมูลรายงานตามแบบรายงานในไฟล์ excel ที่ สพฐ. จัดเตรียมไว้ พร้อมแนบภาพกิจกรรมประกอบ โดยใช้ Username กับ Password ของโครงการโรงเรียนสุจริต ในการเข้าสู่ระบบ เพื่อส่งแนบไฟล์ excel ดังกล่าว (คลิกปุ่ม รายงาน ด้านล่างเพื่อรายงาน)

หมายเหตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ excel เพื่อรายงานข้อมูลได้ที่เว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net  หากลืม Username กับ Password ของโครงการโรงเรียนสุจริต ในการเข้าสู่ระบบ โปรดติดต่อ e-mail : saphonkit@pracharath.ac.th

กรุณา ลงชื่อออกจากระบบ gmail ก่อนคลิกรายงาน

รายงาน


ĉ
Upright School,
30 ก.ค. 2561 23:48
Ċ
Upright School,
30 ก.ค. 2561 23:48
ĉ
Upright School,
30 ก.ค. 2561 23:48
Ċ
Upright School,
30 ก.ค. 2561 23:48
ĉ
Upright School,
30 ก.ค. 2561 23:48
Ċ
Upright School,
30 ก.ค. 2561 23:48
ĉ
Upright School,
30 ก.ค. 2561 23:48
ĉ
Upright School,
30 ก.ค. 2561 23:48
Ċ
Upright School,
30 ก.ค. 2561 23:48