กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 ก.ย. 2562 03:48 Upright School แก้ไข ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
4 ก.ย. 2562 03:40 Upright School แก้ไข ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
4 ก.ย. 2562 03:38 Upright School แนบ รายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกพระปกเกล้า.pdf กับ ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
4 ก.ย. 2562 03:38 Upright School สร้าง ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
13 ส.ค. 2562 06:45 Upright School แนบ สพปสพม-ว1950.pdf กับ ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
13 ส.ค. 2562 06:44 Upright School แก้ไข ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
13 ส.ค. 2562 06:36 Upright School นำออกไฟล์แนบ สพป สพม ว1950.pdf จาก ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
13 ส.ค. 2562 06:36 Upright School แก้ไข ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
13 ส.ค. 2562 06:30 Upright School แนบ สพป สพม ว1950.pdf กับ ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
13 ส.ค. 2562 06:30 Upright School สร้าง ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
1 ส.ค. 2562 21:47 Upright School แก้ไข การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
1 ส.ค. 2562 21:46 Upright School แนบ โลโก้สถาบันพระปกเกล้า+สพฐ..png กับ พระปกเกล้า รุ่นที่ 5
1 ส.ค. 2562 21:19 Upright School สร้าง พระปกเกล้า รุ่นที่ 5
1 ส.ค. 2562 21:13 Upright School แก้ไข พระปกเกล้า รุ่นที่ 5
1 ส.ค. 2562 21:12 Upright School แก้ไข พระปกเกล้า 5
1 ส.ค. 2562 21:02 Upright School สร้าง พระปกเกล้า 5
1 ส.ค. 2562 19:23 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
1 ส.ค. 2562 19:23 Anont Wongwisitrungsee แนบ คำชี้แจงงาน symposium.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
28 ก.ค. 2562 19:16 Upright School แก้ไข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แก้ไข การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ แบบประเมินบริษัทสร้างการดี.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ แบบนำเสนอ Best Practice.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ เกณฑ์การคัดเลือก Best Practice.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ ว1754.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค
22 ก.ค. 2562 19:13 Upright School แนบ ว1753 ed.pdf กับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค