กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ธ.ค. 2561 21:35 Upright School แก้ไข การให้และรับของวัญแก่ข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
17 ธ.ค. 2561 21:33 Upright School แนบ โปสเตอร์ประกาศรับของขวัญ.jpg กับ การให้และรับของวัญแก่ข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
17 ธ.ค. 2561 21:32 Upright School แนบ สพม.ว2884.pdf กับ การให้และรับของวัญแก่ข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
17 ธ.ค. 2561 21:32 Upright School แนบ สพป.ว2884.pdf กับ การให้และรับของวัญแก่ข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
17 ธ.ค. 2561 21:32 Upright School สร้าง การให้และรับของวัญแก่ข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
14 ธ.ค. 2561 15:50 Upright School แนบ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารโครงการแบบพหุมิติ.pdf กับ หนังสือ/เอกสาร
14 ธ.ค. 2561 15:49 Upright School แนบ การพัฒนานโยบายและแผนส่งเสริมคุณธรรม.pdf กับ หนังสือ/เอกสาร
14 ธ.ค. 2561 15:49 Upright School แนบ หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม-การป้องกันการทุจริต.pdf กับ หนังสือ/เอกสาร
14 ธ.ค. 2561 15:49 Upright School แนบ คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา.pdf กับ หนังสือ/เอกสาร
14 ธ.ค. 2561 15:48 Upright School แก้ไข หนังสือ/เอกสาร
14 ธ.ค. 2561 15:48 Upright School แก้ไข หนังสือ/เอกสาร
14 ธ.ค. 2561 15:48 Upright School สร้าง หนังสือ/เอกสาร
15 พ.ย. 2561 17:12 Upright School แก้ไข หน้าแรก
5 พ.ย. 2561 19:40 Upright School แนบ ita2561.png กับ หน้าแรก
21 ก.ย. 2561 07:25 Upright School แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4
13 ก.ย. 2561 04:54 Upright School แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4
12 ก.ย. 2561 02:05 Upright School แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4
11 ก.ย. 2561 20:22 Upright School แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4
11 ก.ย. 2561 07:19 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4
11 ก.ย. 2561 07:19 Anont Wongwisitrungsee แนบ logoXXX.jpg กับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4
11 ก.ย. 2561 01:47 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4
11 ก.ย. 2561 01:21 Upright School แก้ไข ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4
11 ก.ย. 2561 01:20 Upright School แก้ไข ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4
11 ก.ย. 2561 01:18 Upright School แก้ไข ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4
11 ก.ย. 2561 01:17 Upright School แนบ พระปกเกล้า4.jpg กับ ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4