กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 ธ.ค. 2562 01:42 Upright School แนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย.pdf กับ สมัคร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
9 ธ.ค. 2562 01:42 Upright School แนบ ว 2637.pdf กับ สมัคร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
9 ธ.ค. 2562 01:42 Upright School แนบ 2. ใบสมัคร สจว. สพฐ.รุ่นที่ 7.doc กับ สมัคร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
9 ธ.ค. 2562 01:41 Upright School สร้าง สมัคร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7
28 พ.ย. 2562 19:32 Upright School แก้ไข แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบ 2563
28 พ.ย. 2562 19:20 Upright School แก้ไข แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบ 2563
19 พ.ย. 2562 23:17 Upright School แนบ คำชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการเขต 63.pdf กับ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบ 2563
19 พ.ย. 2562 23:00 Anont Wongwisitrungsee แนบ ร่างแผนปฏิบัติการ 2563.pdf กับ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบ 2563
19 พ.ย. 2562 20:46 Upright School แนบ report2019.png กับ หน้าแรก
19 พ.ย. 2562 20:22 Upright School แนบ หนังสือราชการ.pdf กับ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบ 2563
19 พ.ย. 2562 20:22 Upright School แนบ 3.ตัวอย่างกิจกรรม สพท.สุจริต.docx กับ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบ 2563
19 พ.ย. 2562 20:22 Upright School แนบ 2.ร่างแบบฟอร์มแผนป้องกันฯ ปีงบฯ2563 [20112019].zip กับ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบ 2563
19 พ.ย. 2562 20:22 Upright School สร้าง แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบ 2563
19 พ.ย. 2562 20:22 Upright School แนบ 1.ปกหน้า-หลัง แผนปฏิบัติการ สพท.2563.docx กับ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบ 2563
10 ก.ย. 2562 00:26 Upright School แนบ ตารางเรียน สพฐ. 5 (ข้อมูล ณ 2 ก.ย. 62).pdf กับ ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
10 ก.ย. 2562 00:26 Upright School แนบ กำหนดการพิธีเปิดหลักสูตร ปฐมนิเทศ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สพฐ.5 (ข้อมูล ณ 2 ก.ย. 62).pdf กับ ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
4 ก.ย. 2562 03:49 Upright School แก้ไข ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
4 ก.ย. 2562 03:48 Upright School แก้ไข ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
4 ก.ย. 2562 03:48 Upright School แก้ไข ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
4 ก.ย. 2562 03:40 Upright School แก้ไข ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
4 ก.ย. 2562 03:38 Upright School แนบ รายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกพระปกเกล้า.pdf กับ ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
4 ก.ย. 2562 03:38 Upright School สร้าง ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5
13 ส.ค. 2562 06:45 Upright School แนบ สพปสพม-ว1950.pdf กับ ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
13 ส.ค. 2562 06:44 Upright School แก้ไข ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562
13 ส.ค. 2562 06:36 Upright School นำออกไฟล์แนบ สพป สพม ว1950.pdf จาก ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562