กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 มี.ค. 2564 19:30 Upright School อัปเดต Screen Shot 2564-03-05 at 10.27.10.png
4 มี.ค. 2564 19:27 Upright School แนบ Screen Shot 2564-03-05 at 10.27.10.png กับ หน้าแรก
4 มี.ค. 2564 19:24 Upright School แนบ Screen Shot 2564-03-05 at 10.22.20.png กับ หน้าแรก
4 มี.ค. 2564 19:18 Upright School แก้ไข หน้าแรก
3 มี.ค. 2564 23:22 Upright School แก้ไข รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว
1 มี.ค. 2564 19:05 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แก้ไข ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
1 มี.ค. 2564 19:04 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แก้ไข ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
1 มี.ค. 2564 19:03 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 6.2 ตัวอย่างกิจกรรม สพท.สุจริต.docx กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:03 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 6.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564.docx กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:03 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 5. ชี้แจงภาพรวมการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:03 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 4.10 ฐานการจำลองสถานการณ์และแบบสังเกตพฤติกรรม.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:03 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 4.9 โครงสร้างรายวิชาการป้องกันการทุจริต.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:03 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 4.8 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 4.7 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษา.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 4.6 การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 4.5 เครื่องมือประเมินคุณลักษณะ.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 4.5 เครื่องมือประเมินคุณลักษณะ.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 4.4 การออกแบบประเมินคุณลักษณะ.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 4.4 การออกแบบประเมินคุณลักษณะ.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 4.3 เครื่องมือประเมินทักษะการคิด ป.1-ป.6.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 4.3 เครื่องมือประเมินทักษะการคิด ป.1-ป.6.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 4.2 การออกแบบประเมินทักษะการคิด ป.1-ป.6.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 4.2 การออกแบบประเมินทักษะการคิด ป.1-ป.6.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 6.2 ตัวอย่างกิจกรรม สพท.สุจริต.docx กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
1 มี.ค. 2564 19:02 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ 6.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564.docx กับ เอกสารประกอบการอบรม2564