กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 พ.ค. 2564 01:46 Upright School แนบ สพป. ว795.pdf กับ โอนจัดสรรงบประมาณ
6 พ.ค. 2564 01:46 Upright School สร้าง โอนจัดสรรงบประมาณ
30 เม.ย. 2564 19:26 upright Project แนบ ใบสมัครพระปกเกล้า.pdf กับ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
30 เม.ย. 2564 19:26 upright Project แนบ เอกสารแนะนำตัว.docx กับ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
30 เม.ย. 2564 19:26 upright Project แนบ หลักสูตรการอบรม.pdf กับ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
30 เม.ย. 2564 19:26 upright Project แนบ สพป.สพม.ว744.pdf กับ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
30 เม.ย. 2564 19:26 upright Project แนบ กำหนดการ.pdf กับ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
30 เม.ย. 2564 19:26 upright Project สร้าง อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7
2 เม.ย. 2564 04:50 Upright School แก้ไข รายงานการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA สพม.29
2 เม.ย. 2564 04:49 Upright School แก้ไข รายงานการวิเคราะห์ผลประเมิน
2 เม.ย. 2564 04:47 Upright School สร้าง รายงานการวิเคราะห์ผลประเมิน
16 มี.ค. 2564 09:48 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แก้ไข เอกสารประกอบการอบรม2564
16 มี.ค. 2564 09:48 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ ITA&Report.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
16 มี.ค. 2564 09:47 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี แนบ ITA&Report.pdf กับ เอกสารประกอบการอบรม2564
10 มี.ค. 2564 02:02 Upright School แก้ไข หน้าแรก
10 มี.ค. 2564 02:00 Upright School แก้ไข เจตจำนง 2564
10 มี.ค. 2564 02:00 Upright School แก้ไข เจตจำนง 2564
10 มี.ค. 2564 01:58 Upright School แนบ S__4833439.jpg กับ ประกาศเจตจำนงค์
10 มี.ค. 2564 01:58 Upright School แนบ S__4833437.jpg กับ ประกาศเจตจำนงค์
10 มี.ค. 2564 01:58 Upright School แนบ S__4833436.jpg กับ ประกาศเจตจำนงค์
10 มี.ค. 2564 01:57 Upright School แนบ S__4833434.jpg กับ ประกาศเจตจำนงค์
10 มี.ค. 2564 01:56 Upright School สร้าง ประกาศเจตจำนงค์
8 มี.ค. 2564 20:43 upright Project สร้าง ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
4 มี.ค. 2564 23:15 Upright School แนบ Screen Shot 2564-03-05 at 14.14.51.png กับ หน้าแรก
4 มี.ค. 2564 23:12 Upright School อัปเดต Screen Shot 2564-03-05 at 14.08.05.png