กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 พ.ค. 2562 08:00 Upright School แก้ไข หน้าแรก
3 พ.ค. 2562 07:59 Upright School แนบ Screen Shot 2562-05-03 at 21.58.18.png กับ หน้าแรก
3 พ.ค. 2562 07:57 Upright School แนบ 2.Timeline ITA Online 2019.jpg กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:57 Upright School แก้ไข ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:56 Upright School แนบ 1.ITA Online 2019 Guidebook V.2.pdf กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:54 Upright School แนบ 3. กรอบการประเมิน ITA Online สพท Conference.pdf กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:53 Upright School แนบ แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ITA Online 2019.xls กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:52 Upright School นำออกไฟล์แนบ 3. กรอบการประเมิน ITA Online สพท Conference.pdf จาก ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:52 Upright School แนบ 3. กรอบการประเมิน ITA Online สพท Conference.pdf กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:51 Upright School แนบ 2.Timeline ITA Online 2019.jpg กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:51 Upright School แนบ แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ITA Online 2019.xls กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:51 Upright School แนบ 3. กรอบการประเมิน ITA Online สพท Conference.pdf กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:51 Upright School แนบ 1.ITA Online 2019 Guidebook V.2.pdf กับ ITA2019
3 พ.ค. 2562 07:51 Upright School สร้าง ITA2019
22 เม.ย. 2562 21:31 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข หน้าแรก
22 เม.ย. 2562 21:30 Anont Wongwisitrungsee แนบ ปกคู่มือการประเมิน ITA Online 20191.jpg กับ หน้าแรก
12 เม.ย. 2562 19:23 Upright School แนบ สพป.สพม.ว941.pdf กับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพท. ปีงบประมาณ 2562
12 เม.ย. 2562 19:23 Upright School สร้าง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพท. ปีงบประมาณ 2562
9 เม.ย. 2562 05:38 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข หน้าแรก
9 เม.ย. 2562 05:33 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข หน้าแรก
5 เม.ย. 2562 04:34 Anont Wongwisitrungsee แก้ไข หน้าแรก
5 เม.ย. 2562 04:33 Anont Wongwisitrungsee แนบ Screen Shot 2562-04-05 at 16.24.52.png กับ หน้าแรก
5 เม.ย. 2562 02:24 Anont Wongwisitrungsee แนบ หนังสือแจ้งการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา.pdf กับ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5 เม.ย. 2562 02:24 Anont Wongwisitrungsee สร้าง การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
28 มี.ค. 2562 00:42 Upright School แนบ สพม. ว860.pdf กับ โอนจัดสรรงบประมาณ (กิจกรรมเขตสุจริต)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า