กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 ก.ย. 2563 23:59 Upright School แก้ไข รายงาน ITA สถานศึกษา
28 ก.ย. 2563 20:29 Upright School แก้ไข รายงาน ITA สถานศึกษา
28 ก.ย. 2563 20:29 Upright School แก้ไข รายงาน ITA สถานศึกษา
26 ก.ย. 2563 18:15 Upright School แก้ไข รายงาน ITA สถานศึกษา
25 ก.ย. 2563 20:22 Upright School แก้ไข หน้าแรก
25 ก.ย. 2563 20:21 Upright School แก้ไข รายงาน ITA สถานศึกษา
24 ก.ย. 2563 06:06 Upright School แก้ไข รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
24 ก.ย. 2563 06:05 Upright School แนบ ว1628.pdf กับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
24 ก.ย. 2563 06:05 Upright School สร้าง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
12 ก.ย. 2563 04:37 Upright School แก้ไข กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
9 ก.ย. 2563 23:05 Upright School แก้ไข กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
9 ก.ย. 2563 20:58 Upright School แก้ไข กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
9 ก.ย. 2563 06:49 Upright School แก้ไข กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
2 ก.ย. 2563 01:10 Upright School แก้ไข หน้าแรก
2 ก.ย. 2563 01:08 Upright School สร้าง ประกาศผลการประเมิน ITA Online 2020
1 ก.ย. 2563 19:32 Upright School แก้ไข หน้าแรก
1 ก.ย. 2563 00:33 Upright School นำออกไฟล์แนบ ว1446 แจ้งเจ้าภาพ 5 เขต.pdf จาก กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน
1 ก.ย. 2563 00:22 Upright School แก้ไข ประกาศผล!! การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6
1 ก.ย. 2563 00:22 Upright School แก้ไข หน้าแรก
1 ก.ย. 2563 00:21 Upright School แก้ไข หน้าแรก
1 ก.ย. 2563 00:20 Upright School แนบ สพป. สพม._ว1443.pdf กับ ประกาศผล!! การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6
1 ก.ย. 2563 00:20 Upright School สร้าง ประกาศผล!! การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6
1 ก.ย. 2563 00:19 Upright School แก้ไข รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6
1 ก.ย. 2563 00:19 Upright School แก้ไข รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6
1 ก.ย. 2563 00:01 Upright School แนบ ว1447 แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม.pdf กับ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า