แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการ "โรงเรียนคุณธรรม"

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผู้แทน จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนคุณธรรม ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด ส่วนค่าที่พักและค่าอาหารระหว่างประชุม สพฐ.เป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อแนะนำการลงทะเบียน

    1. จำเป็น ต้องใช้ gmail ในการลงชื่อเพื่อลงทะเบียน (สามารถใช้ account ของผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้)
    2. ตรวจสอบเขตตรวจราชการ ที่ สพท.ของตนสังกัดอยู่ และคลิก ลงทะเบียน ตามจุดที่ตนเองเข้ารับการอบรม
(กรณีลงทะเบียนผิด กรุณาแจ้ง ชื่อ สพท. มายัง anont@pracharath.go.th)
    3. สามารถคลิกที่ ลงทะเบียน (อีกครั้ง) เพื่อแก้ไขข้อมูลเดิมที่กรอกข้อมูลผิดพลาดได้ ปิดระบบลงทะเบียน 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร
เขตตรวจราชการ ส่วนกลาง,1-5,9 และ 18

 

 
ปิดระบบลงทะเบียน

14-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
เขตตรวจราชการ 6-8
 
ปิดระบบลงทะเบียน 27 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมนภาลัย อุดรธานี
เขตตรวจราชการ 10-14

 

 ปิดระบบลงทะเบียน
3-5 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
เขตตรวจราชการ 15-17