ครั้งที่ 3 (กันยายน)

รายงานความคืบหน้า โครงการกิจกรรม "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต"
ครั้งที่ 3

1. ให้ใช้บัญชีผู้รับผิดชอบเขตสุจริต (บัญชีในการส่งเอกสาร EBIT-2017) โดย Username จะขึ้นต้นด้วย ita และตามด้วยรหัสเขตพื้นที่การศึกษา ตัวอย่างเช่น  itaXXXXX@pracharath.ac.th หากลืมรหัสผ่านสามารถขอรหัสผ่านได้ที่ krairin@pracharath.ac.th
2. ให้เลือกสถานะในการดำเนินการโครงการกิจกรรมดังนี้ 1) ยังไม่ดำเนินการ 2) อยู่ระหว่างดำเนินการ 3) ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. กรณีเลือก ยังไม่ดำเนินการ หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ จะต้องรายงานในครั้งที่ 2 ต่อไป กรณีเลือก ดำเนินการแล้วเสร็จ ถือว่าเสร็จสิ้นกิจกรรม (ต้องแนบไฟล์รายงานผลการดำเนินกิจกรรม)