ภาพยนตร์สั้น

กำลังพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม
จะประกาศรายชื่อภายหลัง

ระยะเวลาการอบรม
ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2558 
สถานที่อบรม
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ภูเขางาม รีสอร์ท