จัดสรรให้โรงเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม จำนวน 3216 โรงเรียน ๆ ละ 2000  บาท

ขั้นตอนการรายงาน
    1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (แบบ ค.) (แบบฟอร์มโครงการ) คลิกที่นี่
    2. ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบเอกสาร ตามข้อ 1 โรงเรียนละ 1 ชุด พร้อมลงนาม
    3. scan เอกสารเป็นไฟล์ pdf รวม 1 ไฟล์ (กรณีมีหลายโรงเรียนให้ scan ต่อกันเป็นไฟล์เดียว)
    4. คลิกปุ่ม รายงาน ด้านล่าง (กรณีเปิดให้รายงานแล้ว) กรอกข้อมูลตามระบบการรายงาน
    5. คลิกปุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่รายงานเรียบร้อยแล้ว (หากมีชื่อในรายการเป็นอันสิ้นสุดการรายงาน)

https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSe1sojeCa4wmCYtug42bme-1_wvPqypECk1d5HPWOzN5Nsn9g/viewform