จัดสรรให้โรงเรียนเฉพาะที่ดำเนินการจัดทำรูปเล่มงานวิจัย ๑๐๐๐ เรื่อง ๑๐๐๐ วิจัย โครงการโรงเรียนสุจริต และโอนเงินให้โรงเรียน ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อเล่ม เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนสุจริตพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    

ขั้นตอนการรายงาน
    1. ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน (แบบ ก.) คลิกที่นี่
    2. ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบเอกสาร ตามข้อ 1 โรงเรียนละ 1 ชุด พร้อมลงนาม
    3. scan เอกสารเป็นไฟล์ pdf รวม 1 ไฟล์ (กรณีมีหลายโรงเรียนให้ scan ต่อกันเป็นไฟล์เดียว)
    4. คลิกปุ่ม รายงาน ด้านล่าง (กรณีเปิดให้รายงานแล้ว) กรอกข้อมูลตามระบบการรายงาน
    5. คลิกปุ่ม ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่รายงานเรียบร้อยแล้ว (หากมีชื่อในรายการเป็นอันสิ้นสุดการรายงาน)

https://docs.google.com/a/pracharath.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLSfM1kdZo_021UCu9kceJQJFgl9SzVJtefP4Te7rFRS_G8qLnw/viewform