1.กรุณากรอกข้อมูลตามจริง และตรวจสอบข้อมูลของตนเอง หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้แจ้งมาที่
   admin@uprightschool.net
2.ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่
3.รายชื่อที่ลงทะเบียนมาจะยังไม่ถีอว่าได้สิทธิเข้ารับการอบรม ต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ควรอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย ซึ่งเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมจะมีความเหมาะสมกับนักเรียนในช่วงชั้นดังกล่าวมากที่สุด