ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบนำร่องและจับคู่พัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเป็นโครงการนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับการเตรียมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับเขตพื้นที่และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร — ที่ โรงแรมริเวอไซด์ กรุงเทพมหานคร