การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity&Transparency Assessment: ITA) โดยมี ดร.พิธาน พื้นทอง ประธานพิธีเปิดการอบรม และคณะวิทยากรจากสำนักงาน ปปช. นำโดย ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน ปปช. นายอุทิศ บัวศรี และคณะ โดยมีคณะกรรมการประเมินจำนวน 30 คณะเข้ารับการอบรม