ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

โพสต์8 มี.ค. 2564 20:43โดยupright Project
โครงการโรงเรียนสุจริต สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2564 โดยในวันแรกของการประชุมได้รับเกียรติจากดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ บรรยากาศภายในงานยังมีการให้ความรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนแะผลประโยชน์ส่วนร่วมฯ จากท่านมีชัย โอ้น วิทยากรจากทางสำนักงาน ป.ป.ช. ในช่วงบ่ายวันเดียวกันมีการบรรยายเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จาก ดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ และบรรยายการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต จาก ดร.ธัญญา เรืองแก้ว ในส่วนของนิทรรศการบริษัทสร้างการดี ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สังกัดสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มาจัดนิทรรศการออกบูธผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

Comments