พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอรปชั่น

โพสต์26 มี.ค. 2558 09:15โดยUpright School   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2558 23:43 ]
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อความสำเร็จอันยั่งยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบในองค์กร
        การดำเนินงานตามโครงการ สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ ตลอดจนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ) และขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
        การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จึงนับเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน รวมพลังช่วยกันเสริมสร้าง สพฐ. ใสสะอาด เริ่มตั้งแต่การเสริมสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องมีคุณธรรมอันแน่วแน่ มั่นคง เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน