การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ( กิจกรรมยกระดับคุณภาพนักเรียนตันแบบสุจริต )

โพสต์17 พ.ย. 2557 21:59โดยUpright School   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2557 22:01 ]
๑๐-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท นครนายก โครงการโรงเรียนสุจริต ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ( กิจกรรมยกระดับคุณภาพนักเรียนตันแบบสุจริต ) ให้กับศึกษานิเทศก์และนักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนต้นแบบสุจริต หลักความรับผิดชอบ การตรวจสอบและประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลังรักพลังสุข การพัฒนาองค์กรและการปรับปรุงผลงาน ภาวะผู้นำ การมีจิตสาธารณะและการจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ของเขตพื้นที่-การศึกษาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการให้ความรู้ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายมาถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้เข้าประชุม โดยใช้วิธีการหลากหลายส่งผลให้ผู้เข้าประชุมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ  ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการ “โรงเรียนสุจริต”ได้เป็นอย่างดี


10-13 Nov 2014 ภูเขางามรีสอร์ท