กิจกรรมโครงการ

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ สพท.สุจริต

โพสต์21 ก.พ. 2561 19:22โดยUpright School   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 20:10 โดย Anont Wongwisitrungsee ]

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ รมว.ศธ.มอบนโยบาย รองผอ.สพท.การประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์22 มี.ค. 2559 09:06โดยUpright School   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2559 23:32 ]

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พันเอกณัฐพงษ์ เพราแก้ว) ได้มอบนโยบายให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต ในการประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารคู่มือ/แนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต

โพสต์12 มี.ค. 2559 06:00โดยUpright School   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2559 06:02 ]
รมว.ศธ.มอบนโยบาย ผอ.สพท.การประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์3 มี.ค. 2559 19:51โดยUpright School   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2559 20:28 ]

รัฐมนตรีว่าการทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ) ได้มอบนโยบายให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 เขต ในการประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนประชารัฐ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร
 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมิน ITA

โพสต์8 ธ.ค. 2558 22:14โดยweb master   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2558 22:14 ]

การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity&Transparency Assessment: ITA) โดยมี ดร.พิธาน พื้นทอง ประธานพิธีเปิดการอบรม และคณะวิทยากรจากสำนักงาน ปปช. นำโดย ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน ปปช. นายอุทิศ บัวศรี และคณะ โดยมีคณะกรรมการประเมินจำนวน 30 คณะเข้ารับการอบรม


อบรมวิทยาการแกนนำคุณธรรมและความโปร่งใส

โพสต์3 มิ.ย. 2558 05:30โดยUpright School   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2558 05:33 ]

โครงการโรงเรียนสุจริต โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ เพื่อขยายผลความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมที่ได้คัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๐ คน วิทยากรหลักจำนวน ๔๐ คน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาป.ป.ช.จำนวน ๒๐ คน โดยใช้เวลาทั้งสิ้น ๔ วัน จากวันที่ ๑-๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง๑๐๐ เรื่องวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา

โพสต์28 พ.ค. 2558 16:16โดยUpright School   [ อัปเดต 28 พ.ค. 2558 16:21 ]

 
  ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๑๐๐ เรื่องวิจัยรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริต ระหส่างวันที่ ๒๕-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีโรงเรียนต้นแบบการวิจัยจำนวน ๒๔ โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่ายการวิจัยจำนวน ๗๖ โรงเรียน การประขุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โครงการฯ ได้รับงานวิจัยทั้งหมด ๑๐๐ เรื่องวิจัย
 


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอรปชั่น

โพสต์26 มี.ค. 2558 09:15โดยUpright School   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2558 23:43 ]

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน
โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อความสำเร็จอันยั่งยืนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบในองค์กร
        การดำเนินงานตามโครงการ สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ ตลอดจนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ) และขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
        การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จึงนับเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร ที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกัน รวมพลังช่วยกันเสริมสร้าง สพฐ. ใสสะอาด เริ่มตั้งแต่การเสริมสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องมีคุณธรรมอันแน่วแน่ มั่นคง เพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณภาพโรงเรียนสุจริตต้นแบบ

โพสต์10 ม.ค. 2558 21:38โดยUpright School   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2558 06:41 ]

๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต ได้ดำเนินการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณภาพโรงเรียนสุจริตต้นแบบ โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.พิธาน พื้นทอง เป็นประธานในพีธี และมีคณะทำงานจากโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ 


ประชุมปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)

โพสต์3 ธ.ค. 2557 23:49โดยUpright School   [ อัปเดต 4 ธ.ค. 2557 00:17 ]

ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบนำร่องและจับคู่พัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเป็นโครงการนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญกับการเตรียมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับเขตพื้นที่และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร — ที่ โรงแรมริเวอไซด์ กรุงเทพมหานคร


1-10 of 11