แบบฟอร์มส่ง สพฐ.

ปรับปรุงล่าสุด 12 มิถุนายน 2558
19.55 น.
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  16 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 พ.ค. 2558 05:53 Upright School
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับสถานศึกษา  16 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 พ.ค. 2558 05:52 Upright School
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบส่งข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   16 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 พ.ค. 2558 05:54 Upright School
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบส่งข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ระดับสถานศึกษา   16 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 พ.ค. 2558 05:53 Upright School
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   16 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 พ.ค. 2558 05:54 Upright School
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ระดับสถานศึกษา   16 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 12 พ.ค. 2558 05:53 Upright School