เรียนผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) 
     แนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาพร้อมกันนี้ได้แนบไฟล์ประกอบการนำเสนอในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ท่านได้นำไปสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

โครงการโรงเรียนสุจริต
02/07/2563


หนังสือราชการ

 • แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางโครงการโรงเรียนสุจริตขอนำส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเร ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2563 00:47 โดย Upright School
 • อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษา (ITA Coach)     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Coach) จำนวน 50 คน ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 23:12 โดย Upright School
 • รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนส ...
  ส่ง 2 ก.ค. 2563 04:06 โดย Upright School
 • ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ด้วย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2563 21:12 โดย Upright School
 • โอนจัดสรร ITA Online สถานศึกษา ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITAOnline) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้สำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2563 03:11 โดย Upright School
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 74 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโครงการ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ


ita2020.pracharath.ac.th
https://drive.google.com/file/d/1Fj-sepKG783Mv6QPvcaR8JW0fiVrZN6Z/previewแนวทาง

https://drive.google.com/file/d/1vH0dpkbDN8r_pZLRCyhXwLhZvYwTyUNs/view

www.uprightschool.com

www.uprightschool/ita


https://docs.google.com/presentation/d/1-XFepv-uMyaqiYP2ZnPF-5LJt1WcizW5aX9ESNutHNQ/edit?usp=sharing

facebook

ข่าววงการศึกษา