โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์24 พ.ค. 2564 06:34โดยUpright School
    
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
Ċ
Upright School,
24 พ.ค. 2564 06:34
Ċ
Upright School,
24 พ.ค. 2564 06:34
Comments