โอนจัดสรรงบประมาณ (กิจกรรมเขตสุจริต)

โพสต์28 มี.ค. 2562 00:42โดยUpright School
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสร้มสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Ċ
Upright School,
28 มี.ค. 2562 00:42
Ċ
Upright School,
28 มี.ค. 2562 00:42
Comments