โอนจัดสรรงบประมาณ

โพสต์6 พ.ค. 2564 01:46โดยUpright School   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2564 01:47 ]
ตามที่ทางโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน 5 ภูมิภาค เพื่อให้ สพท.ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต นั้น

บัดนี้ทาง สพฐ. ได้พิจารณาและดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นให้กับ สพท. รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ทั้งนี้ขอให้ สพท.ดำเนินการเบิก-จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)

หมายเหตุ : ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนชื่อในระบบ GFMIS ของ สพม.เดิม 42 เขต และ การอนุมัติให้ สพม. ที่ตั้งใหม่ เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง
Ċ
Upright School,
6 พ.ค. 2564 01:46
Ċ
Upright School,
6 พ.ค. 2564 01:46