โอนจัดสรรงบประมาณ

โพสต์15 เม.ย. 2563 04:38โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net
Ċ
อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี,
15 เม.ย. 2563 04:38
Ċ
อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี,
15 เม.ย. 2563 04:38
Ċ
อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี,
15 เม.ย. 2563 04:38
Comments