โอนจัดสรร ITA Online สถานศึกษา

โพสต์18 มิ.ย. 2563 03:11โดยUpright School
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITAOnline) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต
Comments