โอนจัดสรร ITA Online

โพสต์11 ก.ย. 2560 01:35โดยUpright School   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 01:36 ]
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่น และมี ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำนวน ๑ ท่าน และผู้มีความชำนาญในเรื่องระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมแล้วนั้น
    บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งโอนจัดสรรเพื่อใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามเอกสารดังแนบ
Comments