อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๓

โพสต์29 พ.ค. 2560 07:08โดยUpright School   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2560 07:09 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ให้ความร่วมมือจัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๓ ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการ สถาบันพระปกเกล้าขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กำหนดไว้จากเดิมเป็นเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๐
  และกำหนดพิธีเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ ๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมดาวน์โหลดแบบตอบรับดังกล่าว และส่งแบบตอบรับไปยังสถาบันฯ ตามเอกสารดังแนบ
Ċ
Upright School,
29 พ.ค. 2560 23:47
Ċ
Upright School,
29 พ.ค. 2560 23:47
ą
Upright School,
29 พ.ค. 2560 07:08