อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7

โพสต์30 เม.ย. 2564 19:26โดยupright Project
https://sites.google.com/a/uprightschool.net/web/hnangsux-rachkar/phrapkkelarunthi5/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90..png
     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 21 กันยายน 2564 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวันและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) และสแกนใบสมัครส่งทางอีเมล kpi.obec7@gmail.com ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดด้านล่างหน้าเว็บไซต์นี้)


รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

Ċ
upright Project,
30 เม.ย. 2564 19:26
Ċ
upright Project,
30 เม.ย. 2564 19:26
Ċ
upright Project,
30 เม.ย. 2564 19:26
ĉ
upright Project,
30 เม.ย. 2564 19:26
Ċ
upright Project,
30 เม.ย. 2564 19:26
Comments