รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 2561

โพสต์31 ก.ค. 2561 16:48โดยUpright School
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้โอนจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตเรียบร้อยแล้ว นั้น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ตามแบบรายงานที่กำหนด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
Ċ
Upright School,
31 ก.ค. 2561 16:48
Comments