รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

โพสต์24 ก.ย. 2563 06:05โดยUpright School   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2563 06:06 ]
     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดดังแนบ
     ทั้งนี้ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขอให้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจง เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ต่อไป
Ċ
ว1628.pdf
(1856k)
Upright School,
24 ก.ย. 2563 06:05