ประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”

โพสต์1 มิ.ย. 2563 06:17โดยUpright School
    ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ตามที่ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ผ่านการแสดงพื้นบ้านรณรงค์ต่อต้านการทุจริต นั้นในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด โดยจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 7 นาที พร้อมทั้งส่งผลงานโดยตรงไปที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
Ċ
Upright School,
1 มิ.ย. 2563 06:17
Comments