ประกาศ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7

โพสต์31 พ.ค. 2564 21:21โดยUpright School
    
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 21 กันยายน 2564 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม นั้น

    เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดในวงกว้างและไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดอบรมในช่วงเวลาเดิมที่กำหนดไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งดังนี้
    1. ขอเลื่อนกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 จากเดิม ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 21 กันยายน 2564 เปลี่ยนเป็น ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564
    2. ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 จำนวน 80 คน รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทราบและยืนยันการเข้ารับการอบรม โดยส่งแบบตอบรับการอบรม ที่อีเมล kpi.obec7@gmail.com ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
Ċ
Upright School,
31 พ.ค. 2564 21:21
Ċ
Upright School,
31 พ.ค. 2564 21:21
Comments