ประกาศผล ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์7 เม.ย. 2560 00:30โดยUpright School   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2560 00:31 ]
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Intergrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการนี้ได้ดำเนินการประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอประกาศผล ตามเอกสารดังแนบ
Ċ
Upright School,
7 เม.ย. 2560 00:30
Ċ
Upright School,
7 เม.ย. 2560 00:30
Ċ
Upright School,
7 เม.ย. 2560 00:30
Comments