ประชุม เลขานุการ โครงการ "โรงเรียนสุจริต"

โพสต์23 พ.ย. 2558 18:16โดยUpright School
    ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้งคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา"ป้องกันการทุจริต"(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ขอให้เลขานุการโครงการ เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว และใช้งบประมาณในการเดินทางที่จะโอนจัดสรรให้
Ċ
Upright School,
23 พ.ย. 2558 18:16
Ċ
Upright School,
23 พ.ย. 2558 18:16
Ċ
Upright School,
23 พ.ย. 2558 18:16
Ċ
Upright School,
23 พ.ย. 2558 18:16
Comments