ระหว่างวันที่ 11 -13 พฤศจิกายน 2557 
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ. นครนายก
Ċ
Upright School,
20 พ.ย. 2557 23:12
Ċ
Upright School,
20 พ.ย. 2557 23:12