ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โพสต์19 ก.พ. 2564 02:53โดยUpright School   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2564 19:05 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ]
ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๕ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
    - ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และ ป.ป.ช. ภาค
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี, ชุมพร เขต ๑ - ๒, ตรัง เขต ๑ – ๒, นครศรีธรรมราช เขต ๑ - ๔, นราธิวาส เขต ๑ – ๓, ปัตตานี เขต ๑ - ๓, พังงา, พัทลุง เขต ๑ - ๒, ภูเก็ต, ยะลา เขต ๑ - ๓, ระนอง, สงขลา เขต ๑ - ๓, สตูล, สุราษฎร์ธานี เขต ๑ - ๓ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖

    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
        สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ - ๓, นครราชสีมา เขต ๑ - ๗, บุรีรัมย์ เขต ๑ - ๔, ยโสธร เขต ๑ – ๒, ร้อยเอ็ด เขต ๑ - ๓, ศรีสะเกษ เขต ๑ - ๔, สุรินทร์ เขต ๑ - ๓, อํานาจเจริญ และ อุบลราชธานี เขต ๑ - ๕ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓

    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
        สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม    ศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓, ขอนแก่น เขต ๑ - ๕, นครพนม เขต ๑ - ๒, บึงกาฬ, มหาสารคาม เขต ๑ – ๓, มุกดาหาร, เลย เขต ๑ - ๓, สกลนคร เขต ๑ - ๓, หนองคาย เขต ๑ - ๒, หนองบัวลําภู เขต ๑ - ๒, อุดรธานี เขต ๑ - ๔ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖

    - ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร
        สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี เขต ๑ - ๔, จันทบุรี เขต ๑ – ๒, ฉะเชิงเทรา เขต ๑ - ๒, ชลบุรี เขต ๑ - ๓, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม เขต ๑ - ๒, นนทบุรี เขต ๑ - ๒, ปทุมธานี เขต ๑ – ๒, ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ - ๒, ปราจีนบุรี เขต ๑ – ๒, พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ -๒, เพชรบุรี เขต ๑ - ๒, ระยอง เขต ๑ – ๒, ราชบุรี เขต ๑ - ๒, ลพบุรี เขต ๑ – ๒, สมุทรปราการ เขต ๑ -๒, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระแก้ว เขต ๑ - ๒, สระบุรี เขต ๑ - ๒, สิงห์บุรี สุพรรณบุรี เขต ๑ - ๓, อ่างทอง, อุทัยธานี เขต ๑ - ๒, และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๗, ๑๘     

    - ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 
        สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ จังหวัดละ ๑ คน รวม ๑๖ คน และ ป.ป.ช. ภาค จํานวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน 
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ - ๖, เชียงราย เขต ๑ - ๔, เพชรบูรณ์ เขต ๑ - ๓, แพร่ เขต ๑ – ๒, แม่ฮ่องสอน เขต ๑ - ๒, กําแพงเพชร เขต ๑ - ๒, ตาก เขต ๑ - ๒, นครสวรรค์ เขต ๑ - ๓, น่าน เขต ๑ - ๒, พะเยา เขต ๑ - ๒, พิจิตร เขต ๑ - ๒, พิษณุโลก เขต ๑ - ๓, ลําปาง เขต ๑ - ๓, ลําพูน เขต ๑ - ๒, สุโขทัย เขต ๑ - ๒, อุตรดิตถ์ เขต ๑ - ๒ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔o, ๔๑, ๔๒

    ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผู้แทน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ ตามหนังสือราชการ และลงทะเบียน ตามลิงค์ด้านล่าง

หมายเหตุ ให้แต่ละเขตฯ เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม ปลั๊กพ่วง มาด้วย


ลงทะเบียนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEufsNP8Y99KQmYhHYo0NvHncJ734cK28aoR4PTeCNZ0ysNw/viewform
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjJ_8uAJxg383P3SQvwKKJJfKHZFLZmeGRvHxiB76bLn-smw/viewform
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpSGs7RbKjiCFguEhfuwdm4Z-bYE9HrDUg0aMVnMrRhKtFug/viewform
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUTYYJ8ckqAkbENojr2cS3RPRdMMvRal4uwV9X2tf3IeoulA/viewform
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbvRmfPjc_M2I39SDJxobbcp2Dkqx1lSCxEZREc_zRw7QP7g/viewform
 ลงทะเบียนสำหรับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด / ภาค

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAz4h_hn8ilvP3BlN90IqHz3HPAg3hm_n7m2C_ujVny3-9hw/viewformรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว


แสดง 16 ไฟล์จากหน้า เอกสารประกอบการอบรม2564


Ċ
Upright School,
19 ก.พ. 2564 02:53