ประชุมบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี

โพสต์24 ม.ค. 2562 03:22โดยUpright School   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2562 03:48 โดย web master ]
    
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี โดยจัดทั้งหมด 5 ภูมิภาค รายละเอียดตามเอกสารแนบ
    ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผู้แทน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้มีความชำนาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวม 4 คน เข้าร่วมประชุม พร้อมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตามลิงค์ด้านล่าง


คลิกจุดที่เข้ารับการประชุม (ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารที่แนบ ก่อนลงทะเบียน)

ภาคกลาง 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท นครนายก                                             ลงทะเบียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์                    ลงทะเบียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี            ลงทะเบียน
ภาคเหนือ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่                                          ลงทะเบียน
ภาคใต้ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขลา                                          ลงทะเบียนเอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)


1. ระบบคิดฐานสองกับการแก้ปัญหาในสังคม 
        โดย นายอุทิศ บัวศรี
        ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช.
        คลิกดาวน์โหลด

2. แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
        โดย นางสมพร สมผดุง
        ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช.
        คลิกดาวน์โหลด 2

3. ชี้แจงภาพรวมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
        โดย นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
        คลิกดาวน์โหลด

4. เสวนาการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
        โดย นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ
        ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช.
        นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์
        ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต
        นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
        นางนิรมล บัวเนียม
        ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
        คลิกดาวน์โหลด 1
        คลิกดาวน์โหลด 2

5.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        โดย สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.
        คลิกดาวน์โหลด (คู่มือการประเมิน ปี 2562)

6.ปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในสังกัด
โดย นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 29 และ
         นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
        ดาวน์โหลด (ผู้ใช้งานระดับเขตพื้นที่)
        ดาวน์โหลด (ผู้ใช้งานระดับโรงเรียน)

7.มาตรวัดคุณธรรม จริยธรรมตามหลักจิตวิทยา (Moral Quotient)
        โดย นายสุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
        อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารสำหรับ สพท.ต้องดำเนินการ

Ċ
Upright School,
24 ม.ค. 2562 03:22