ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

โพสต์22 มิ.ย. 2563 21:08โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 21:12 โดย Upright School ]
ด้วย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและประชาชน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์ www.tu-obecita.org ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
Ċ
Upright School,
22 มิ.ย. 2563 21:11