ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4

โพสต์11 ก.ย. 2561 01:16โดยUpright School   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2561 07:25 ]
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 26 
ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด 
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวันและสถานที่ดังกล่าว ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น
​ในการนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) 
รุ่นที่ 4 จำนวน 80 คน เรียบร้อยแล้ว สนก. พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทราบ และ
แจ้งยืนยันการเข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.netและส่งแบบตอบรับการอบรมมายังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทางอีเมล kpi.obec4@gmail.com ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 รายชื่อดังแนบ เพื่อที่ สนก. จะได้ดำเนินการส่งข้อมูลไปยังสถาบันพระปกเกล้า ต่อไป