กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน

โพสต์31 ส.ค. 2563 21:57โดยUpright School   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2563 04:37 ]
     


          สพฐ. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 – 28 กันยายน 2563 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพ กำหนดการและรายละเอียดดังนี้ 


1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สพป.อุดรธานี เขต 1)
     ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
         [ผู้ประสานงาน นายวินัย อสุนี ณ อยุธยา:082 496 9288, นางเสาวภา สมศรี:094 308 6962 ,นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์:]
     ขอความกรุณาแต่ละเขตพื้นที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมประกวดแต่ละกิจกรรม ภายในวันที่ 10 กย 63

2. ภาคใต้ (สพม. เขต 16) 
     ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จ.สงขลา 
        [ผู้ประสานงาน นางสาวประจวบ  พุทธวาศรี:089 728 0663]
     สมัครเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสุจริต ระดับภาคใต้ ขอความกรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 12 กันยายน 2563

3. ภาคกลาง (สพป.กรุงเทพมหานคร)
     ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 
      [ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท :086 880 1996, นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล:084 111 4521]  
     กิจกรรมที่ 1 บริษัทสร้างการดี
          ลงทะเบียนประถมศึกษา.         ลงทะเบียนมัธยมศึกษา
     กิจกรรมที่ 2 ถอดบทเรียน ศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบโครงการ
          ลงทะเบียน
     กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
     กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียน ข้าราชการครู
     กิจกรรมที่ 5 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สพม.เขต 32)
     ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ 
     [ผู้ประสานงาน นายทัศวิน โขรัมย์ :085 632 1400]  

5. ภาคเหนือ (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)
     ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
     [ผู้ประสานงาน นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา :098 569 6998นางสาวนภิศชญา คำทิพย์:094 535 4995]โดยมีกิจกรรมดังนี้
     1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันจำนวน 5 กิจกรรม (ไม่จำกัดประเภทโรงเรียน) ประกอบด้วย
          1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
          2) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู
          3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร
          4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตหรือผู้รับผิดชอบโครงการ สพท.สุจริต
          5)กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)

     2.นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:  ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ติดตามรายละเอียดและการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจากเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต