การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต)

โพสต์27 เม.ย. 2558 21:36โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2558 00:39 ]
    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินของโครงการ ตามรายละเอียดหนังสือที่แนบ
Ċ
โรงเรียน สุจริต,
28 เม.ย. 2558 00:32
Ċ
โรงเรียน สุจริต,
28 เม.ย. 2558 00:36
Comments