การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน

โพสต์5 ส.ค. 2558 23:41โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2558 02:12 ]
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรมหาชน ตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รับชัน" ให้กับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) จำนวน ๓ รุ่น ดังนี้    รุ่นที่ ๑    ระหว่างวันที่    ๘-๑๑    สิงหาคม ๒๕๕๘    สถานที่    โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว กรุงเทพฯ
    รุ่นที่ ๒    ระหว่างวันที่    ๑๕-๑๘    สิงหาคม    ๒๕๕๘    สถานที่    โรงแรมริเวอร์ไซด์    กรุงเทพฯ
    รุ่นที่ ๓    ระหว่างวันที่    ๒๓-๒๖    สิงหาคม    ๒๕๕๘    สถานที่    โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ปทุมธานี 
Ċ
Upright School,
5 ส.ค. 2558 23:41
Ċ
Upright School,
5 ส.ค. 2558 23:41