การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8

โพสต์13 ม.ค. 2564 02:59โดยUpright School
    
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย กรุงเทพมหานคร นั้น

    เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ภายในประเทศระลอกใหม่ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายในการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา เป็นต้น รวมถึงมีประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกมาเป็นระยะ ๆ และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ขอแจ้งดังนี้
        1. เลื่อนกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 ดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
        2. ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 80 คนยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมภายหลังจากที่มีหนังสือแจ้งกำหนดการอบรมใหม่
Ċ
Upright School,
13 ม.ค. 2564 02:59
Ċ
Upright School,
13 ม.ค. 2564 02:59
Comments