การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

โพสต์13 พ.ค. 2558 22:42โดยUpright School   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2559 23:51 ]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบสุจริต จำนวน 10 เขต รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘


เอกสารการประมวลผลค่าคะแนน ITA

แสดง 8 ไฟล์จากหน้า การประมวลผล ITA

หนังสือราชการ/คำสั่ง ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 • สพม.ว405.pdf   197กิโลไบต์ - 13 พ.ค. 2558 22:34 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ตามรายชื่อแนบ) ขออนุญาตใช้รถตู้ในการประเมินฯ ‎
 • สพม.ว404.pdf   1450กิโลไบต์ - 13 พ.ค. 2558 22:34 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ตามรายชื่อแนบ) แจ้งบุคลากรของท่านเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมิน ‎
 • สพม.ว403.pdf   1429กิโลไบต์ - 13 พ.ค. 2558 22:33 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ตามรายชื่อแนบ) ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการประเมิน‎
 • สพป.ว405.pdf   194กิโลไบต์ - 13 พ.ค. 2558 22:31 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ตามรายชื่อแนบ) ขออนุญาตใช้รถตู้ในการประเมินฯ‎
 • สพป.ว404.pdf   1439กิโลไบต์ - 13 พ.ค. 2558 22:30 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ตามรายชื่อแนบ) แจ้งบุคลากรของท่านเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมิน ‎
 • สพป.ว403.pdf   1452กิโลไบต์ - 13 พ.ค. 2558 22:27 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ตามรายชื่อแนบ) ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการประเมิน‎
แสดง 6 ไฟล์จากหน้า คำสั่ง ITA

คู่มือการประเมิน ITA

 • คู่มือ-ITA.pdf   3318กิโลไบต์ - 14 มิ.ย. 2558 07:08 โดย Upright School (เวอร์ชัน 4)
  ‎คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ‎
 • ปก-ITA.pdf   129กิโลไบต์ - 14 มิ.ย. 2558 07:09 โดย Upright School (เวอร์ชัน 2)
  ‎ปกคู่มือ‎
แสดง 2 ไฟล์จากหน้า คู่มือ ITA

แบบฟอร์มส่ง สพฐ.

 • ITA003.1.docx   16กิโลไบต์ - 12 พ.ค. 2558 05:54 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ‎
 • ITA002.1.docx   16กิโลไบต์ - 12 พ.ค. 2558 05:54 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบส่งข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ‎
 • ITA001.1.docx   16กิโลไบต์ - 12 พ.ค. 2558 05:53 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา‎
 • ITA003.2.docx   16กิโลไบต์ - 12 พ.ค. 2558 05:53 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบส่งข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ระดับสถานศึกษา ‎
 • ITA002.2.docx   16กิโลไบต์ - 12 พ.ค. 2558 05:53 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบส่งข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ระดับสถานศึกษา ‎
 • ITA001.2.docx   16กิโลไบต์ - 12 พ.ค. 2558 05:52 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบส่งรายชื่อผู้ประสานงาน ITA ระดับสถานศึกษา‎
แสดง 6 ไฟล์จากหน้า แบบฟอร์มส่ง สพฐ.

เครื่องมืประเมิน ITA

 • EBIT-Office.pdf   353กิโลไบต์ - 18 พ.ค. 2558 00:54 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์Evidence-based Integrity &Transparency Assessmentสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558‎
 • EBIT-School.pdf   354กิโลไบต์ - 18 พ.ค. 2558 00:53 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์Evidence-based Integrity &Transparency Assessmentสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2558 ‎
 • EIT-Office.pdf   336กิโลไบต์ - 18 พ.ค. 2558 00:51 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessmentสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ‎
 • EIT-School.pdf   317กิโลไบต์ - 18 พ.ค. 2558 00:50 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบสำรวจความคิดเห็น External Integrity & Transparency Assessmentสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ‎
 • IIT-Office.pdf   360กิโลไบต์ - 10 มิ.ย. 2558 02:49 โดย Upright School (เวอร์ชัน 2)
  ‎แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ‎
 • IIT-School.pdf   340กิโลไบต์ - 5 มิ.ย. 2558 00:27 โดย Upright School (เวอร์ชัน 1)
  ‎แบบสำรวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparency Assessment สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ‎
แสดง 6 ไฟล์จากหน้า เครื่องมือประเมิน ITA