การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพท. ปีงบประมาณ 2562

โพสต์12 เม.ย. 2562 19:22โดยUpright School
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะต้องดำเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามรายละเอียดดังแนบ
Ċ
Upright School,
12 เม.ย. 2562 19:22
Comments