การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์25 พ.ค. 2564 23:37โดยUpright School
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Intergrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษากำหนดระยะเวลาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่าง ๆ ตามปฏิทินการประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามปฏิทินการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
Ċ
ว875.pdf
(670k)
Upright School,
25 พ.ค. 2564 23:37
Comments