การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โพสต์5 เม.ย. 2562 02:24โดยอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี
ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานแกนกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามเอกสารดังแนบ
Ċ
อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี,
5 เม.ย. 2562 02:24
Comments