สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับประเทศ 7-10 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับประเทศ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการในกิจกรรม ตามรายละเอียดดังแนบ