หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล

โพสต์29 ก.ค. 2558 03:46โดยUpright School   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2558 03:46 ]
สำนักงานคณะงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันพระปกเกล้า ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จึงได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต)
เป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะทางการบริหารอย่างแท้จริง
Ċ
Upright School,
13 ส.ค. 2558 01:04
Ċ
Upright School,
13 ส.ค. 2558 01:05
ĉ
Upright School,
29 ก.ค. 2558 03:46