แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ

โพสต์9 ก.ค. 2563 00:47โดยUpright School
เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโครงการโรงเรียนสุจริตขอนำส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต และ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมีรายละเอียดบัญชีจัดสรร /ระเบียบการบริหารงบประมาณบูรณาการ / คำชี้แจงประกอบการโอนจัดสรร /แนวทางการดำเนินโครงการ ตามเอกสารแนบ

โครงการโรงเรียนสุจริต
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
09/07/2563