อบรม ITA-Online 2017

โพสต์18 ส.ค. 2560 12:27โดยUpright School   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2560 12:29 ]
    
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่น ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำนวน ๑ ท่าน และผู้มีความชำนาญในเรื่องระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ท่าน เข้ารับการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว ตามเอกสารดังแนบ
Ċ
Upright School,
18 ส.ค. 2560 12:29