หนังสือราชการ

ประกาศ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7

โพสต์31 พ.ค. 2564 21:21โดยUpright School

    
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 21 กันยายน 2564 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม นั้น

    เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดในวงกว้างและไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดอบรมในช่วงเวลาเดิมที่กำหนดไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ขอแจ้งดังนี้
    1. ขอเลื่อนกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 จากเดิม ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 21 กันยายน 2564 เปลี่ยนเป็น ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564
    2. ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 จำนวน 80 คน รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทราบและยืนยันการเข้ารับการอบรม โดยส่งแบบตอบรับการอบรม ที่อีเมล kpi.obec7@gmail.com ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์25 พ.ค. 2564 23:37โดยUpright School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Intergrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษากำหนดระยะเวลาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่าง ๆ ตามปฏิทินการประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามปฏิทินการประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์24 พ.ค. 2564 06:34โดยUpright School

    
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกิจกรรมหลัก การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

โอนจัดสรรงบประมาณ

โพสต์6 พ.ค. 2564 01:46โดยUpright School   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2564 01:47 ]

ตามที่ทางโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน 5 ภูมิภาค เพื่อให้ สพท.ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต นั้น

บัดนี้ทาง สพฐ. ได้พิจารณาและดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นให้กับ สพท. รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ทั้งนี้ขอให้ สพท.ดำเนินการเบิก-จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net)

หมายเหตุ : ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนชื่อในระบบ GFMIS ของ สพม.เดิม 42 เขต และ การอนุมัติให้ สพม. ที่ตั้งใหม่ เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7

โพสต์30 เม.ย. 2564 19:26โดยupright Project

https://sites.google.com/a/uprightschool.net/web/hnangsux-rachkar/phrapkkelarunthi5/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2+%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90..png
     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน – 21 กันยายน 2564 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวันและสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) และสแกนใบสมัครส่งทางอีเมล kpi.obec7@gmail.com ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดด้านล่างหน้าเว็บไซต์นี้)


รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการอบรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โพสต์19 ก.พ. 2564 02:53โดยUpright School   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2564 19:05 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ]

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๕ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
    - ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และ ป.ป.ช. ภาค
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี, ชุมพร เขต ๑ - ๒, ตรัง เขต ๑ – ๒, นครศรีธรรมราช เขต ๑ - ๔, นราธิวาส เขต ๑ – ๓, ปัตตานี เขต ๑ - ๓, พังงา, พัทลุง เขต ๑ - ๒, ภูเก็ต, ยะลา เขต ๑ - ๓, ระนอง, สงขลา เขต ๑ - ๓, สตูล, สุราษฎร์ธานี เขต ๑ - ๓ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖

    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
        สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ - ๓, นครราชสีมา เขต ๑ - ๗, บุรีรัมย์ เขต ๑ - ๔, ยโสธร เขต ๑ – ๒, ร้อยเอ็ด เขต ๑ - ๓, ศรีสะเกษ เขต ๑ - ๔, สุรินทร์ เขต ๑ - ๓, อํานาจเจริญ และ อุบลราชธานี เขต ๑ - ๕ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓

    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
        สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม    ศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓, ขอนแก่น เขต ๑ - ๕, นครพนม เขต ๑ - ๒, บึงกาฬ, มหาสารคาม เขต ๑ – ๓, มุกดาหาร, เลย เขต ๑ - ๓, สกลนคร เขต ๑ - ๓, หนองคาย เขต ๑ - ๒, หนองบัวลําภู เขต ๑ - ๒, อุดรธานี เขต ๑ - ๔ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖

    - ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร
        สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี เขต ๑ - ๔, จันทบุรี เขต ๑ – ๒, ฉะเชิงเทรา เขต ๑ - ๒, ชลบุรี เขต ๑ - ๓, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม เขต ๑ - ๒, นนทบุรี เขต ๑ - ๒, ปทุมธานี เขต ๑ – ๒, ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ - ๒, ปราจีนบุรี เขต ๑ – ๒, พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ -๒, เพชรบุรี เขต ๑ - ๒, ระยอง เขต ๑ – ๒, ราชบุรี เขต ๑ - ๒, ลพบุรี เขต ๑ – ๒, สมุทรปราการ เขต ๑ -๒, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระแก้ว เขต ๑ - ๒, สระบุรี เขต ๑ - ๒, สิงห์บุรี สุพรรณบุรี เขต ๑ - ๓, อ่างทอง, อุทัยธานี เขต ๑ - ๒, และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๗, ๑๘     

    - ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 
        สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ จังหวัดละ ๑ คน รวม ๑๖ คน และ ป.ป.ช. ภาค จํานวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน 
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ - ๖, เชียงราย เขต ๑ - ๔, เพชรบูรณ์ เขต ๑ - ๓, แพร่ เขต ๑ – ๒, แม่ฮ่องสอน เขต ๑ - ๒, กําแพงเพชร เขต ๑ - ๒, ตาก เขต ๑ - ๒, นครสวรรค์ เขต ๑ - ๓, น่าน เขต ๑ - ๒, พะเยา เขต ๑ - ๒, พิจิตร เขต ๑ - ๒, พิษณุโลก เขต ๑ - ๓, ลําปาง เขต ๑ - ๓, ลําพูน เขต ๑ - ๒, สุโขทัย เขต ๑ - ๒, อุตรดิตถ์ เขต ๑ - ๒ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔o, ๔๑, ๔๒

    ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผู้แทน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ ตามหนังสือราชการ และลงทะเบียน ตามลิงค์ด้านล่าง

หมายเหตุ ให้แต่ละเขตฯ เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม ปลั๊กพ่วง มาด้วย


ลงทะเบียนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEufsNP8Y99KQmYhHYo0NvHncJ734cK28aoR4PTeCNZ0ysNw/viewform
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjJ_8uAJxg383P3SQvwKKJJfKHZFLZmeGRvHxiB76bLn-smw/viewform
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpSGs7RbKjiCFguEhfuwdm4Z-bYE9HrDUg0aMVnMrRhKtFug/viewform
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUTYYJ8ckqAkbENojr2cS3RPRdMMvRal4uwV9X2tf3IeoulA/viewform
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbvRmfPjc_M2I39SDJxobbcp2Dkqx1lSCxEZREc_zRw7QP7g/viewform
 ลงทะเบียนสำหรับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด / ภาค

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAz4h_hn8ilvP3BlN90IqHz3HPAg3hm_n7m2C_ujVny3-9hw/viewformรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว


แสดง 16 ไฟล์จากหน้า เอกสารประกอบการอบรม2564


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8

โพสต์13 ม.ค. 2564 02:59โดยUpright School

    
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย กรุงเทพมหานคร นั้น

    เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ภายในประเทศระลอกใหม่ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายในการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา เป็นต้น รวมถึงมีประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกมาเป็นระยะ ๆ และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ขอแจ้งดังนี้
        1. เลื่อนกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 ดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
        2. ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 80 คนยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมภายหลังจากที่มีหนังสือแจ้งกำหนดการอบรมใหม่

โอนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์7 ม.ค. 2564 20:44โดยUpright School   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2564 19:42 ]

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ งบดำเนินงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมอบรมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ

โพสต์1 ธ.ค. 2563 05:48โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2563 05:49 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับประเทศ 7-10 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับประเทศ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการในกิจกรรม ตามรายละเอียดดังแนบ

รับสมัครหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8

โพสต์23 พ.ย. 2563 04:18โดยUpright School   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2563 04:19 ]

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) และสแกนใบสมัครส่งทางอีเมล isp.obec8@gmail.com ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2563

1-10 of 88