หนังสือราชการ

"ใต้ร่มมหาวชิราบารมี"

โพสต์26 ก.ค. 2560 01:20โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2560 01:22 ]

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และโครงการพัฒนาความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเข้าร่วมพิจารณาพิจารณารับโล่รางวัลในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภากรุงเทพมหานคร

    ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เข้ารับโล่รางวัลและจัดนิทรรศการในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 เข้ารับโล่รางวัลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา


แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:36โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:43 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๔ ภูมิภาค ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผู้บริหารโรงเรียนหรือครู จำนวน ๒ คน นักเรียนจำนวน ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๖ คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามวันเวลาสถานที่ตามเอกสาร (ด้านล่างหน้าเว็บนี้) และลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่าง (ลงทะเบียนเสร็จสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บนี้เช่นกัน)

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๓

โพสต์29 พ.ค. 2560 07:08โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2560 07:09 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ให้ความร่วมมือจัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๓ ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการ สถาบันพระปกเกล้าขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กำหนดไว้จากเดิมเป็นเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๐
  และกำหนดพิธีเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ ๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมดาวน์โหลดแบบตอบรับดังกล่าว และส่งแบบตอบรับไปยังสถาบันฯ ตามเอกสารดังแนบ

Best Practice โรงเรียนสุจริตพระราชทาน

โพสต์18 พ.ค. 2560 01:31โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2560 03:34 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร รายละเอียดังแนบ


ประกาศผล การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส

โพสต์19 เม.ย. 2560 07:19โดยโรงเรียน สุจริต

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงขอแจ้งผลการประเมินให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใสฯ ในสังกัดท่าน ตามเอกสารแนบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล

โพสต์12 เม.ย. 2560 07:02โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2560 07:05 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดดังแนบ

ประกาศผล ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์7 เม.ย. 2560 00:30โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2560 00:31 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Intergrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการนี้ได้ดำเนินการประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอประกาศผล ตามเอกสารดังแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๔

โพสต์7 มี.ค. 2560 06:50โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2560 06:52 ]

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๔ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ยืนยันเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดดังแนบ

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่น ๔

โพสต์31 ม.ค. 2560 02:12โดยweb master   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2560 02:13 ]

    
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร
    ในการนี้ สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาด้วย

หมดเขตรับสมัคร ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

การประกวดแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย "๑,๐๐๐ เรื่อง ๑,๐๐๐ วิจัยนวัตกรรมการศึกษาก้าวไกล ต้านภัยคอร์รัปชั่น"

โพสต์16 ส.ค. 2559 21:02โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 17 ส.ค. 2559 19:28 ]

            
                        ลงทะเบียน Symposium 1000 เรื่อง 1000 วิจัย

การประกวดแข่งขันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย "๑,๐๐๐ เรื่อง ๑,๐๐๐ วิจัยนวัตกรรมการศึกษาก้าวไกล ต้านภัยคอร์รัปชั่น"

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 โรงเรียนวิจัยที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ จำนวน 100 โรง จาก 5 ภูมิภาค
    - ผู้แทนโรงเรียนละ 3 คน (ผู้บริหาร 1 คน ครู 2 คน)
    - เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559 (ลงทะเบียนร่วมงาน และจัดบูธนิทรรศการวันที่ 22)
    - วันที่ 23 สิงหาคม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
    - นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประจำบูธนิทรรศการของตัวเอง
    - เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่ สพฐ. จัดเตรียมไว้
    - ทำพิธีรับมอบเกียรติบัตรในฐานะผู้นำเสนองานวิจัยระดับประเทศ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

กลุ่มเป้าหมายที่ 2 โรงเรียนต้นแบบวิจัย 24 โรง
    - ผู้แทนโรงเรียนต้นแบบวิจัยโรงเรียน ละ 3 คน
    - เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559 (ลงทะเบียนร่วมงานวันที่ 22)
    -ให้นำเอกสารงานวิจัยที่ผ่านมามาจัดวางไว้ในพื้นที่ที่ทางสพฐ.เตรียมไว้ให้ ไม่ต้องมีการจัดบูธนิทรรศการ
    - วันที่ 23 สิงหาคม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม
    - เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่สพฐ.จัดเตรียมไว้
    - ทำพิธีรับมอบโล่รางวัลในฐานะโรงเรียนต้นแบบวิจัยในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

***** กลุ่มเป้าหมาย 1,2 ตามไฟล์หนังสือ ว 806 *****


กลุ่มเป้าหมายที่ 3 โรงเรียนสุจริตต้นแบบทำพิธีรับมอบป้ายโรงเรียนสุจริตจำนวน 59 โรงเรียน
(ที่มาของโรงเรียน 59 โรงเรียนคือเมื่อปี 2557 ทางโครงการได้ทำพิธีมอบป้ายโรงเรียนสุจริตให้กับโรงเรียนต้นแบบไปแล้วจำนวน 166 โรงเรียน ที่แอมบาสซาเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยา จึงคงเหลือโรงเรียนที่เรียนต้นแบบที่ต้องมารับป้ายอีกจำนวน 59 โรงเรียนจึงเชิญมารับมอบป้ายในงานนี้)
    - ผู้แทนโรงเรียนต้นแบบจำนวน 1 คน
    - เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม (ลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันที่ 24 สิงหาคม)
    - เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่สพฐ.เตรียมไว้ให้
    - ทำพิธีรับมอบป้ายโครงการโรงเรียนสุจริตในฐานะโรงเรียนสุจริตต้นแบบจำนวน 59 โรงในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

***** กลุ่มเป้าหมายที่ 3 ตามไฟล์หนังสือ ว 807*****

1-10 of 35