หนังสือราชการ

โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562

โพสต์13 มิ.ย. 2562 20:58โดยUpright School   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 20:59 ]

        ด้วยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้จัดทำโครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 เพื่อนำโครงการที่ได้จากการประกวดมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพท. ปีงบประมาณ 2562

โพสต์12 เม.ย. 2562 19:22โดยUpright School

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะต้องดำเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามรายละเอียดดังแนบ

การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โพสต์5 เม.ย. 2562 02:24โดยAnont Wongwisitrungsee

ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานแกนกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามเอกสารดังแนบ

โอนจัดสรรงบประมาณ (กิจกรรมเขตสุจริต)

โพสต์28 มี.ค. 2562 00:42โดยUpright School

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสร้มสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

โอนจัดสรรงบประมาณ

โพสต์23 มี.ค. 2562 17:26โดยUpright School

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประชุมบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี

โพสต์24 ม.ค. 2562 03:22โดยUpright School   [ อัปเดต 26 ก.พ. 2562 03:48 โดย web master ]

    
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี โดยจัดทั้งหมด 5 ภูมิภาค รายละเอียดตามเอกสารแนบ
    ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผู้แทน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้มีความชำนาญในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รวม 4 คน เข้าร่วมประชุม พร้อมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตามลิงค์ด้านล่าง


คลิกจุดที่เข้ารับการประชุม (ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารที่แนบ ก่อนลงทะเบียน)

ภาคกลาง 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท นครนายก                                             ลงทะเบียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 11-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์                    ลงทะเบียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 14-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี            ลงทะเบียน
ภาคเหนือ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่                                          ลงทะเบียน
ภาคใต้ 26-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ สงขลา                                          ลงทะเบียนเอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)


1. ระบบคิดฐานสองกับการแก้ปัญหาในสังคม 
        โดย นายอุทิศ บัวศรี
        ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช.
        คลิกดาวน์โหลด

2. แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
        โดย นางสมพร สมผดุง
        ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช.
        คลิกดาวน์โหลด 2

3. ชี้แจงภาพรวมการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
        โดย นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
        คลิกดาวน์โหลด

4. เสวนาการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
        โดย นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ
        ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช.
        นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์
        ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต
        นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
        ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
        นางนิรมล บัวเนียม
        ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร
        คลิกดาวน์โหลด 1
        คลิกดาวน์โหลด 2

5.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        โดย สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.
        คลิกดาวน์โหลด (คู่มือการประเมิน ปี 2562)

6.ปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในสังกัด
โดย นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 29 และ
         นายเฉลิมพล สายหอม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3
        ดาวน์โหลด (ผู้ใช้งานระดับเขตพื้นที่)
        ดาวน์โหลด (ผู้ใช้งานระดับโรงเรียน)

7.มาตรวัดคุณธรรม จริยธรรมตามหลักจิตวิทยา (Moral Quotient)
        โดย นายสุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
        อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารสำหรับ สพท.ต้องดำเนินการ

ประกาศ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร สจว.สพฐ.รุ่น 6

โพสต์9 ม.ค. 2562 23:54โดยUpright School   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2562 23:55 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๖ บัดนี้ขอแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๘๐ คน (รายชื่อดังแนบ) ยืนยันเข้ารับการอบรม โดยส่งแบบตอบรับการอบรมมายังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทางอีเมล์ isp.obec6@gmail.com ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ และ ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วม ตามลิงค์ด้านล่าง
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๖

โพสต์18 ธ.ค. 2561 20:33โดยUpright School   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 04:20 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร
   สพฐ. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒การให้และรับของวัญแก่ข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา

โพสต์17 ธ.ค. 2561 21:32โดยUpright School   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2561 21:35 ]

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้กับข้าราชการในสังกัด เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดรับกับเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป
   เอกสารดังแนบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4

โพสต์11 ก.ย. 2561 01:16โดยUpright School   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2561 07:25 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 26 
ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด 
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวันและสถานที่ดังกล่าว ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น
​ในการนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) 
รุ่นที่ 4 จำนวน 80 คน เรียบร้อยแล้ว สนก. พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทราบ และ
แจ้งยืนยันการเข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.netและส่งแบบตอบรับการอบรมมายังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทางอีเมล kpi.obec4@gmail.com ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 รายชื่อดังแนบ เพื่อที่ สนก. จะได้ดำเนินการส่งข้อมูลไปยังสถาบันพระปกเกล้า ต่อไป
1-10 of 57