หนังสือราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7

โพสต์9 ม.ค. 2563 05:26โดยUpright School   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2563 05:58 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่  7 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 8 มกราคม 2563 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร
    ในการนี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่  7จำนวน 80 คน ยืนยันเข้ารับการอบรมโดยส่งแบบตอบรับการอบรมมายังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทางอีเมล์ isp.obec7@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

สมัคร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7

โพสต์9 ธ.ค. 2562 01:41โดยUpright School   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2562 01:42 ]

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 8 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) และสแกนใบสมัครส่งทางอีเมล isp.obec7@gmail.com ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบ 2563

โพสต์19 พ.ย. 2562 20:22โดยUpright School   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2562 19:32 ]

ด้วยสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

รายชื่อ สพท. ที่ดำเนินการส่งข้อมูลแล้ว
(คลิกเพื่อ ดูข้อมูล)

                                      1. ภาคกลาง
                                                                                                2. ภาคใต้
                                                                                                3. ภาคเหนือ
                                                                                                4. อิสานบน
                                                                                                5. อิสานล่าง

ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5

โพสต์4 ก.ย. 2562 03:38โดยUpright School   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2562 00:27 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 ให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 25 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 จำนวน 80 คน และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันการเข้ารับการอบรม รายละเอียดตามเอกสาร 


ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562

โพสต์13 ส.ค. 2562 06:30โดยUpright School   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2562 06:44 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งผลการประเมินตามรายละเอียด
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5

โพสต์1 ส.ค. 2562 21:19โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2562 21:46 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 25 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพระปกเกล้า ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ระดับภูมิภาค

โพสต์22 ก.ค. 2562 19:13โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2562 19:23 โดย Anont Wongwisitrungsee ]

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับ 5 ภูมิภาค กำหนดการดังนี้
     ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
     ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

     ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามรายละเอียดหนังสือราชการดังแนบ

ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม
                                    1. ผู้รับผิดชองโครงการโรงเรียนสุจริต เป็นผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม โดยแยกเป็นภูมิภาค
                                    2. ใช้บัญชี XXX@pracharath.ac.th ที่ใช้ในการเข้าฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริต ในการเข้าลงทะเบียน
                                    3. หากต้องการลงทะเบียน คลิกเมนู คลิกลงะทะเบียน เพื่อเข้าระบบการลงทะเบียนของแต่ละภูมิภาค


 ภาคเหนือ  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 5 สิงหาคม 2562
 ภาคใต้  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 12 สิงหาคม 2562
 ภาคกลาง  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 19 สิงหาคม 2562
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 23 สิงหาคม 2562
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  คลิกลงทะเบียน  ปิดรับลงทะเบียน 30 สิงหาคม 2562

โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562

โพสต์13 มิ.ย. 2562 20:58โดยUpright School   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 20:59 ]

        ด้วยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้จัดทำโครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 เพื่อนำโครงการที่ได้จากการประกวดมาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตต่อไป ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพท. ปีงบประมาณ 2562

โพสต์12 เม.ย. 2562 19:22โดยUpright School

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะต้องดำเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามรายละเอียดดังแนบ

การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โพสต์5 เม.ย. 2562 02:24โดยAnont Wongwisitrungsee

ตามคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานแกนกลางให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เสนอแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามเอกสารดังแนบ

1-10 of 65