หนังสือราชการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โพสต์19 ก.พ. 2564 02:53โดยUpright School   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2564 19:05 โดย อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ]

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๕ ภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้
    - ภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไดมอนด์ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และ ป.ป.ช. ภาค
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี, ชุมพร เขต ๑ - ๒, ตรัง เขต ๑ – ๒, นครศรีธรรมราช เขต ๑ - ๔, นราธิวาส เขต ๑ – ๓, ปัตตานี เขต ๑ - ๓, พังงา, พัทลุง เขต ๑ - ๒, ภูเก็ต, ยะลา เขต ๑ - ๓, ระนอง, สงขลา เขต ๑ - ๓, สตูล, สุราษฎร์ธานี เขต ๑ - ๓ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖

    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์
        สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ - ๓, นครราชสีมา เขต ๑ - ๗, บุรีรัมย์ เขต ๑ - ๔, ยโสธร เขต ๑ – ๒, ร้อยเอ็ด เขต ๑ - ๓, ศรีสะเกษ เขต ๑ - ๔, สุรินทร์ เขต ๑ - ๓, อํานาจเจริญ และ อุบลราชธานี เขต ๑ - ๕ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗, ๒๘, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓

    - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
        สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม    ศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ - ๓, ขอนแก่น เขต ๑ - ๕, นครพนม เขต ๑ - ๒, บึงกาฬ, มหาสารคาม เขต ๑ – ๓, มุกดาหาร, เลย เขต ๑ - ๓, สกลนคร เขต ๑ - ๓, หนองคาย เขต ๑ - ๒, หนองบัวลําภู เขต ๑ - ๒, อุดรธานี เขต ๑ - ๔ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙, ๒๐, ๒๑, ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕, ๒๖

    - ภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด กรุงเทพมหานคร
        สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี เขต ๑ - ๔, จันทบุรี เขต ๑ – ๒, ฉะเชิงเทรา เขต ๑ - ๒, ชลบุรี เขต ๑ - ๓, ชัยนาท, ตราด, นครนายก, นครปฐม เขต ๑ - ๒, นนทบุรี เขต ๑ - ๒, ปทุมธานี เขต ๑ – ๒, ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ - ๒, ปราจีนบุรี เขต ๑ – ๒, พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ -๒, เพชรบุรี เขต ๑ - ๒, ระยอง เขต ๑ – ๒, ราชบุรี เขต ๑ - ๒, ลพบุรี เขต ๑ – ๒, สมุทรปราการ เขต ๑ -๒, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระแก้ว เขต ๑ - ๒, สระบุรี เขต ๑ - ๒, สิงห์บุรี สุพรรณบุรี เขต ๑ - ๓, อ่างทอง, อุทัยธานี เขต ๑ - ๒, และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๗, ๑๘     

    - ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมคุ้มภูคํา จังหวัดเชียงใหม่ 
        สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน กําแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ จังหวัดละ ๑ คน รวม ๑๖ คน และ ป.ป.ช. ภาค จํานวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔ คน 
         สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ - ๖, เชียงราย เขต ๑ - ๔, เพชรบูรณ์ เขต ๑ - ๓, แพร่ เขต ๑ – ๒, แม่ฮ่องสอน เขต ๑ - ๒, กําแพงเพชร เขต ๑ - ๒, ตาก เขต ๑ - ๒, นครสวรรค์ เขต ๑ - ๓, น่าน เขต ๑ - ๒, พะเยา เขต ๑ - ๒, พิจิตร เขต ๑ - ๒, พิษณุโลก เขต ๑ - ๓, ลําปาง เขต ๑ - ๓, ลําพูน เขต ๑ - ๒, สุโขทัย เขต ๑ - ๒, อุตรดิตถ์ เขต ๑ - ๒ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔o, ๔๑, ๔๒

    ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผู้แทน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ ตามหนังสือราชการ และลงทะเบียน ตามลิงค์ด้านล่าง

หมายเหตุ ให้แต่ละเขตฯ เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม ปลั๊กพ่วง มาด้วย


ลงทะเบียนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

     
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEufsNP8Y99KQmYhHYo0NvHncJ734cK28aoR4PTeCNZ0ysNw/viewform
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjJ_8uAJxg383P3SQvwKKJJfKHZFLZmeGRvHxiB76bLn-smw/viewform
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpSGs7RbKjiCFguEhfuwdm4Z-bYE9HrDUg0aMVnMrRhKtFug/viewform
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUTYYJ8ckqAkbENojr2cS3RPRdMMvRal4uwV9X2tf3IeoulA/viewform
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbvRmfPjc_M2I39SDJxobbcp2Dkqx1lSCxEZREc_zRw7QP7g/viewform
 ลงทะเบียนสำหรับ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด / ภาค

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAz4h_hn8ilvP3BlN90IqHz3HPAg3hm_n7m2C_ujVny3-9hw/viewformรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว


แสดง 16 ไฟล์จากหน้า เอกสารประกอบการอบรม2564


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8

โพสต์13 ม.ค. 2564 02:59โดยUpright School

    
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย กรุงเทพมหานคร นั้น

    เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ภายในประเทศระลอกใหม่ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายในการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา เป็นต้น รวมถึงมีประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกมาเป็นระยะ ๆ และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ขอแจ้งดังนี้
        1. เลื่อนกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 ดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
        2. ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 80 คนยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมภายหลังจากที่มีหนังสือแจ้งกำหนดการอบรมใหม่

โอนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสต์7 ม.ค. 2564 20:44โดยUpright School   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2564 19:42 ]

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ งบดำเนินงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมอบรมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ

โพสต์1 ธ.ค. 2563 05:48โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2563 05:49 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับประเทศ 7-10 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับประเทศ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการในกิจกรรม ตามรายละเอียดดังแนบ

รับสมัครหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8

โพสต์23 พ.ย. 2563 04:18โดยUpright School   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2563 04:19 ]

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) และสแกนใบสมัครส่งทางอีเมล isp.obec8@gmail.com ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

โพสต์24 ก.ย. 2563 06:05โดยUpright School   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2563 06:06 ]

     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดดังแนบ
     ทั้งนี้ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขอให้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจง เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ต่อไป

ประกาศผลการประเมิน ITA Online 2020

โพสต์2 ก.ย. 2563 01:08โดยUpright School

ประกาศผลการประเมิน ITA Online 2020
     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     บัดนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งผลการประเมินตามรายละเอียด
ผลการประเมิน ITA Online 2020

ประกาศผล!! การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6

โพสต์1 ก.ย. 2563 00:20โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2563 00:22 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 ให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 22 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ยืนยันการเข้ารับการอบรม โดยส่งแบบตอบรับการอบรม มายังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทางอีเมล kpi.obec6@gmail.com ภายในวันที่ 7 กันยายน 2563 เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ดำเนินการส่งข้อมูลไปยังสถาบันพระปกเกล้า ต่อไป

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน

โพสต์31 ส.ค. 2563 21:57โดยUpright School   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2563 04:37 ]

     


          สพฐ. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 – 28 กันยายน 2563 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพ กำหนดการและรายละเอียดดังนี้ 


1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สพป.อุดรธานี เขต 1)
     ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
         [ผู้ประสานงาน นายวินัย อสุนี ณ อยุธยา:082 496 9288, นางเสาวภา สมศรี:094 308 6962 ,นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์:]
     ขอความกรุณาแต่ละเขตพื้นที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมประกวดแต่ละกิจกรรม ภายในวันที่ 10 กย 63

2. ภาคใต้ (สพม. เขต 16) 
     ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จ.สงขลา 
        [ผู้ประสานงาน นางสาวประจวบ  พุทธวาศรี:089 728 0663]
     สมัครเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสุจริต ระดับภาคใต้ ขอความกรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 12 กันยายน 2563

3. ภาคกลาง (สพป.กรุงเทพมหานคร)
     ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 
      [ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท :086 880 1996, นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล:084 111 4521]  
     กิจกรรมที่ 1 บริษัทสร้างการดี
          ลงทะเบียนประถมศึกษา.         ลงทะเบียนมัธยมศึกษา
     กิจกรรมที่ 2 ถอดบทเรียน ศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบโครงการ
          ลงทะเบียน
     กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
     กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียน ข้าราชการครู
     กิจกรรมที่ 5 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สพม.เขต 32)
     ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ 
     [ผู้ประสานงาน นายทัศวิน โขรัมย์ :085 632 1400]  

5. ภาคเหนือ (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)
     ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
     [ผู้ประสานงาน นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา :098 569 6998นางสาวนภิศชญา คำทิพย์:094 535 4995]โดยมีกิจกรรมดังนี้
     1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันจำนวน 5 กิจกรรม (ไม่จำกัดประเภทโรงเรียน) ประกอบด้วย
          1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
          2) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู
          3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร
          4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตหรือผู้รับผิดชอบโครงการ สพท.สุจริต
          5)กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)

     2.นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:  ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ติดตามรายละเอียดและการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจากเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริตแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ

โพสต์9 ก.ค. 2563 00:47โดยUpright School

เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโครงการโรงเรียนสุจริตขอนำส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต และ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมีรายละเอียดบัญชีจัดสรร /ระเบียบการบริหารงบประมาณบูรณาการ / คำชี้แจงประกอบการโอนจัดสรร /แนวทางการดำเนินโครงการ ตามเอกสารแนบ

โครงการโรงเรียนสุจริต
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
09/07/2563

1-10 of 83