หนังสือราชการ

จัดสรรงบประมาณ โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2561

โพสต์4 พ.ค. 2561 01:06โดยUpright School

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังแนบ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ เบิก-จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบของทางราชการ โดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

โพสต์20 มี.ค. 2561 17:24โดยUpright School   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2561 17:26 ]

การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑-๘ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผู้รับผิดชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ท่าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ท่าน เข้ารับการอบรมตามรายละเอียดในเอกสาร และขอความกรณาลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ตามลิงก์ด้านล่าง


ประกาศรายชื่อ สจว.สพฐ.รุ่น 5

โพสต์15 ม.ค. 2561 18:50โดยUpright School   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2561 19:04 ]

ตามที่ สพฐ.ได้กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่น 5 และได้ประกาศรับสมัครไปแล้วนั้น ในการนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้ดำเนินการตอบรับการอบรมตามรายละเอียดดังแนบ

หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๕

โพสต์22 ธ.ค. 2560 17:43โดยUpright School   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 05:14 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร
   สพฐ. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑


โอนจัดสรร ITA Online

โพสต์11 ก.ย. 2560 01:35โดยUpright School   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 01:36 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่น และมี ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำนวน ๑ ท่าน และผู้มีความชำนาญในเรื่องระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมแล้วนั้น
    บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งโอนจัดสรรเพื่อใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามเอกสารดังแนบ

อบรม ITA-Online 2017

โพสต์18 ส.ค. 2560 12:27โดยUpright School   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2560 12:29 ]

    
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่น ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำนวน ๑ ท่าน และผู้มีความชำนาญในเรื่องระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ท่าน เข้ารับการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว ตามเอกสารดังแนบ
โอนจัดสรรงบประมาณ ภาพยนตร์สั้น และ บริษัทสร้างการดี

โพสต์18 ส.ค. 2560 03:55โดยUpright School   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2560 03:59 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม และ การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดีระดับภูมิภาค (โครงการโรงเรียนสุจริต) จึงได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

"ใต้ร่มมหาวชิราบารมี"

โพสต์26 ก.ค. 2560 01:20โดยUpright School   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2560 01:22 ]

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และโครงการพัฒนาความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเข้าร่วมพิจารณาพิจารณารับโล่รางวัลในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภากรุงเทพมหานคร

    ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เข้ารับโล่รางวัลและจัดนิทรรศการในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 เข้ารับโล่รางวัลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา


แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:36โดยUpright School   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:43 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๔ ภูมิภาค ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผู้บริหารโรงเรียนหรือครู จำนวน ๒ คน นักเรียนจำนวน ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๖ คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามวันเวลาสถานที่ตามเอกสาร (ด้านล่างหน้าเว็บนี้) และลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่าง (ลงทะเบียนเสร็จสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บนี้เช่นกัน)

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๓

โพสต์29 พ.ค. 2560 07:08โดยUpright School   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2560 07:09 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ให้ความร่วมมือจัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๓ ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการ สถาบันพระปกเกล้าขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กำหนดไว้จากเดิมเป็นเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๐
  และกำหนดพิธีเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ ๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมดาวน์โหลดแบบตอบรับดังกล่าว และส่งแบบตอบรับไปยังสถาบันฯ ตามเอกสารดังแนบ

1-10 of 42