หนังสือราชการ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

โพสต์24 ก.ย. 2563 06:05โดยUpright School   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2563 06:06 ]

     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดดังแนบ
     ทั้งนี้ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขอให้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจง เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ต่อไป

ประกาศผลการประเมิน ITA Online 2020

โพสต์2 ก.ย. 2563 01:08โดยUpright School

ประกาศผลการประเมิน ITA Online 2020
     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     บัดนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งผลการประเมินตามรายละเอียด
ผลการประเมิน ITA Online 2020

ประกาศผล!! การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6

โพสต์1 ก.ย. 2563 00:20โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2563 00:22 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 ให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 22 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ยืนยันการเข้ารับการอบรม โดยส่งแบบตอบรับการอบรม มายังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทางอีเมล kpi.obec6@gmail.com ภายในวันที่ 7 กันยายน 2563 เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ดำเนินการส่งข้อมูลไปยังสถาบันพระปกเกล้า ต่อไป

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน

โพสต์31 ส.ค. 2563 21:57โดยUpright School   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2563 04:37 ]

     


          สพฐ. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 – 28 กันยายน 2563 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพ กำหนดการและรายละเอียดดังนี้ 


1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สพป.อุดรธานี เขต 1)
     ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
         [ผู้ประสานงาน นายวินัย อสุนี ณ อยุธยา:082 496 9288, นางเสาวภา สมศรี:094 308 6962 ,นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์:]
     ขอความกรุณาแต่ละเขตพื้นที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมประกวดแต่ละกิจกรรม ภายในวันที่ 10 กย 63

2. ภาคใต้ (สพม. เขต 16) 
     ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จ.สงขลา 
        [ผู้ประสานงาน นางสาวประจวบ  พุทธวาศรี:089 728 0663]
     สมัครเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสุจริต ระดับภาคใต้ ขอความกรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 12 กันยายน 2563

3. ภาคกลาง (สพป.กรุงเทพมหานคร)
     ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 
      [ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท :086 880 1996, นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล:084 111 4521]  
     กิจกรรมที่ 1 บริษัทสร้างการดี
          ลงทะเบียนประถมศึกษา.         ลงทะเบียนมัธยมศึกษา
     กิจกรรมที่ 2 ถอดบทเรียน ศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบโครงการ
          ลงทะเบียน
     กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
     กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียน ข้าราชการครู
     กิจกรรมที่ 5 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สพม.เขต 32)
     ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ 
     [ผู้ประสานงาน นายทัศวิน โขรัมย์ :085 632 1400]  

5. ภาคเหนือ (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)
     ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
     [ผู้ประสานงาน นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา :098 569 6998นางสาวนภิศชญา คำทิพย์:094 535 4995]โดยมีกิจกรรมดังนี้
     1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันจำนวน 5 กิจกรรม (ไม่จำกัดประเภทโรงเรียน) ประกอบด้วย
          1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
          2) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู
          3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร
          4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตหรือผู้รับผิดชอบโครงการ สพท.สุจริต
          5)กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)

     2.นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:  ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ติดตามรายละเอียดและการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจากเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริตแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ

โพสต์9 ก.ค. 2563 00:47โดยUpright School

เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโครงการโรงเรียนสุจริตขอนำส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต และ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมีรายละเอียดบัญชีจัดสรร /ระเบียบการบริหารงบประมาณบูรณาการ / คำชี้แจงประกอบการโอนจัดสรร /แนวทางการดำเนินโครงการ ตามเอกสารแนบ

โครงการโรงเรียนสุจริต
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
09/07/2563

อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษา (ITA Coach)

โพสต์2 ก.ค. 2563 23:11โดยUpright School   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2563 23:12 ]

    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Coach) จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร นั้น
    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ

รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6

โพสต์2 ก.ค. 2563 04:06โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2563 00:19 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 22 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้


ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

โพสต์22 มิ.ย. 2563 21:08โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 21:12 โดย Upright School ]

ด้วย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและประชาชน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์ www.tu-obecita.org ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

โอนจัดสรร ITA Online สถานศึกษา

โพสต์18 มิ.ย. 2563 03:11โดยUpright School

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITAOnline) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA

โพสต์5 มิ.ย. 2563 01:49โดยUpright School

เรียนผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท.ทุกท่าน

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online ขออนุญาตนำส่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

1-10 of 78