หนังสือราชการ

แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ

โพสต์9 ก.ค. 2563 00:47โดยUpright School

เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโครงการโรงเรียนสุจริตขอนำส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต และ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมีรายละเอียดบัญชีจัดสรร /ระเบียบการบริหารงบประมาณบูรณาการ / คำชี้แจงประกอบการโอนจัดสรร /แนวทางการดำเนินโครงการ ตามเอกสารแนบ

โครงการโรงเรียนสุจริต
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
09/07/2563

อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษา (ITA Coach)

โพสต์2 ก.ค. 2563 23:11โดยUpright School   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2563 23:12 ]

    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Coach) จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร นั้น
    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ

รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6

โพสต์2 ก.ค. 2563 04:06โดยUpright School

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 11 กันยายน - 22 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

โพสต์22 มิ.ย. 2563 21:08โดยAnont Wongwisitrungsee   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2563 21:12 โดย Upright School ]

ด้วย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และขอความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและประชาชน ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เข้ามาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์ www.tu-obecita.org ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

โอนจัดสรร ITA Online สถานศึกษา

โพสต์18 มิ.ย. 2563 03:11โดยUpright School

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณดำเนินงานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITAOnline) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA

โพสต์5 มิ.ย. 2563 01:49โดยUpright School

เรียนผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท.ทุกท่าน

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online ขออนุญาตนำส่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

ประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”

โพสต์1 มิ.ย. 2563 06:17โดยUpright School

    ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ตามที่ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ผ่านการแสดงพื้นบ้านรณรงค์ต่อต้านการทุจริต นั้นในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด โดยจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 7 นาที พร้อมทั้งส่งผลงานโดยตรงไปที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2020

โพสต์11 พ.ค. 2563 21:40โดยUpright School   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2563 21:41 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษากำหนดระยะเวลาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่าง ๆ ตามปฏิทินการประเมิน

โอนจัดสรรงบประมาณ

โพสต์15 เม.ย. 2563 04:38โดยAnont Wongwisitrungsee

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7

โพสต์9 ม.ค. 2563 05:26โดยUpright School   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2563 05:58 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่  7 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 8 มกราคม 2563 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร
    ในการนี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่  7จำนวน 80 คน ยืนยันเข้ารับการอบรมโดยส่งแบบตอบรับการอบรมมายังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทางอีเมล์ isp.obec7@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

1-10 of 74