หนังสือราชการ

ประกาศ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร สจว.สพฐ.รุ่น 6

โพสต์9 ม.ค. 2562 23:54โดยUpright School   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2562 23:55 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๖ บัดนี้ขอแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๘๐ คน (รายชื่อดังแนบ) ยืนยันเข้ารับการอบรม โดยส่งแบบตอบรับการอบรมมายังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทางอีเมล์ isp.obec6@gmail.com ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ และ ลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าร่วม ตามลิงค์ด้านล่าง
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๖

โพสต์18 ธ.ค. 2561 20:33โดยUpright School   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2562 04:20 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร
   สพฐ. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒การให้และรับของวัญแก่ข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา

โพสต์17 ธ.ค. 2561 21:32โดยUpright School   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2561 21:35 ]

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้กับข้าราชการในสังกัด เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดรับกับเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดทราบ เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป
   เอกสารดังแนบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4

โพสต์11 ก.ย. 2561 01:16โดยUpright School   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2561 07:25 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุมัติให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 21 กันยายน – 26 
ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด 
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวันและสถานที่ดังกล่าว ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นั้น
​ในการนี้ คณะกรรมการได้คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) 
รุ่นที่ 4 จำนวน 80 คน เรียบร้อยแล้ว สนก. พิจารณาแล้ว เห็นควรแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทราบ และ
แจ้งยืนยันการเข้ารับการอบรมฯ ทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.netและส่งแบบตอบรับการอบรมมายังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทางอีเมล kpi.obec4@gmail.com ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 รายชื่อดังแนบ เพื่อที่ สนก. จะได้ดำเนินการส่งข้อมูลไปยังสถาบันพระปกเกล้า ต่อไป
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4

โพสต์18 ส.ค. 2561 06:51โดยUpright School   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2561 06:53 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน - 26 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพระปกเกล้า ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตต้นแบบ

โพสต์13 ส.ค. 2561 20:27โดยUpright School   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2561 20:29 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต้นแบบ ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต จึงขอให้โรงเรียนต้นแบบส่งบุคลากร จำนวน ๑ คน เข้ารับการอบรม และลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม ตามภูมิภาคของตนเอง จากลิงค์ด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑


กรุณา คลิก ภูมิภาคของตนเอง เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
และเตรียม Smart Phone เพื่อ Scan QR Code เข้ากลุ่มไลน์รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 2561

โพสต์31 ก.ค. 2561 16:48โดยUpright School

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้โอนจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริตเรียบร้อยแล้ว นั้น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนรายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ตามแบบรายงานที่กำหนด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

โอนจัดสรรงบประมาณ "เขตสุจริต" ปีงบประมาณ 2561

โพสต์5 มิ.ย. 2561 06:09โดยUpright School   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 06:09 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2561 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) รายละเอียดดังแนบ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ เบิก-จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบของทางราชการ โดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

โพสต์5 มิ.ย. 2561 06:03โดยUpright School   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2561 06:06 ]

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหลักสูตรหรือชึดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

     สามารถคลิกดาวน์โหลดหลักสูตรได้ ที่นี่

จัดสรรงบประมาณ โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2561

โพสต์4 พ.ค. 2561 01:06โดยUpright School   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2561 20:22 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังแนบ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ เบิก-จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบของทางราชการ โดยทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

1-10 of 51