หนังสือราชการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ITA

โพสต์โดยUpright School

เรียนผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA Online ระดับ สพท.ทุกท่าน

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online ขออนุญาตนำส่ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.

ประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”

โพสต์1 มิ.ย. 2563 06:17โดยUpright School

    ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ตามที่ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ผ่านการแสดงพื้นบ้านรณรงค์ต่อต้านการทุจริต นั้นในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์โครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวด โดยจัดทำเป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 7 นาที พร้อมทั้งส่งผลงานโดยตรงไปที่ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : ppyactivities@trueplookpanya.com ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ปฏิทินการประเมิน ITA Online 2020

โพสต์11 พ.ค. 2563 21:40โดยUpright School   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2563 21:41 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษากำหนดระยะเวลาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่าง ๆ ตามปฏิทินการประเมิน

โอนจัดสรรงบประมาณ

โพสต์15 เม.ย. 2563 04:38โดยAnont Wongwisitrungsee

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พศ. ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๙ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา(สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7

โพสต์9 ม.ค. 2563 05:26โดยUpright School   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2563 05:58 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่  7 จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 8 มกราคม 2563 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร
    ในการนี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่  7จำนวน 80 คน ยืนยันเข้ารับการอบรมโดยส่งแบบตอบรับการอบรมมายังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทางอีเมล์ isp.obec7@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563

สมัคร เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7

โพสต์9 ธ.ค. 2562 01:41โดยUpright School   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2562 01:42 ]

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 8 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร 

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) และสแกนใบสมัครส่งทางอีเมล isp.obec7@gmail.com ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบ 2563

โพสต์19 พ.ย. 2562 20:22โดยUpright School   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2562 19:32 ]

ด้วยสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งให้สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดดังแนบ

รายชื่อ สพท. ที่ดำเนินการส่งข้อมูลแล้ว
(คลิกเพื่อ ดูข้อมูล)

                                      1. ภาคกลาง
                                                                                                2. ภาคใต้
                                                                                                3. ภาคเหนือ
                                                                                                4. อิสานบน
                                                                                                5. อิสานล่าง

ประกาศ ! รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5

โพสต์4 ก.ย. 2562 03:38โดยUpright School   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2562 00:27 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 ให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 25 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 จำนวน 80 คน และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันการเข้ารับการอบรม รายละเอียดตามเอกสาร 


ผลการประเมิน ITA Online สพท. ปีงบประมาณ 2562

โพสต์13 ส.ค. 2562 06:30โดยUpright School   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2562 06:44 ]

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งผลการประเมินตามรายละเอียด
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5

โพสต์1 ส.ค. 2562 21:19โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ส.ค. 2562 21:46 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 13 กันยายน - 25 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันพระปกเกล้า ในการนี้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

1-10 of 69