หนังสือราชการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8

โพสต์13 ม.ค. 2564 02:59โดยUpright School

    
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว. สพฐ.) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการ กองทัพไทย กรุงเทพมหานคร นั้น

    เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ภายในประเทศระลอกใหม่ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายในการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา เป็นต้น รวมถึงมีประกาศมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกมาเป็นระยะ ๆ และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและประกาศดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ขอแจ้งดังนี้
        1. เลื่อนกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 ดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
        2. ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 80 คนยืนยันสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมภายหลังจากที่มีหนังสือแจ้งกำหนดการอบรมใหม่

โอนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546

โพสต์7 ม.ค. 2564 20:44โดยUpright School

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้
นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ งบดำเนินงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตาม แบบบูรณาการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น ๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของโครงการโรงเรียนสุจริต ค่าพาหนะในการเดินทางมาประชุมอบรมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น 

ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบฐานข้อมูลบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ

โพสต์1 ธ.ค. 2563 05:48โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2563 05:49 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับประเทศ 7-10 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญบุคลากรและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับประเทศ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการในกิจกรรม ตามรายละเอียดดังแนบ

รับสมัครหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8

โพสต์23 พ.ย. 2563 04:18โดยUpright School   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2563 04:19 ]

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2564 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยกรอกข้อมูลการสมัครเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทางเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต (www.uprightschool.net) และสแกนใบสมัครส่งทางอีเมล isp.obec8@gmail.com ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

โพสต์24 ก.ย. 2563 06:05โดยUpright School   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2563 06:06 ]

     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการดำเนินการต่าง ๆ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น
     ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรรจากโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรายงานข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตบนเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต ที่ www.uprightschool.net ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตามรายละเอียดดังแนบ
     ทั้งนี้ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขอให้ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โดยระบุชื่อโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการ วัตถุประสงค์และระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมแนบสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการชี้แจง เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ต่อไป

ประกาศผลการประเมิน ITA Online 2020

โพสต์2 ก.ย. 2563 01:08โดยUpright School

ประกาศผลการประเมิน ITA Online 2020
     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     บัดนี้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งผลการประเมินตามรายละเอียด
ผลการประเมิน ITA Online 2020

ประกาศผล!! การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6

โพสต์1 ก.ย. 2563 00:20โดยUpright School   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2563 00:22 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 ให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 22 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้ท่านแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ยืนยันการเข้ารับการอบรม โดยส่งแบบตอบรับการอบรม มายังสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ทางอีเมล kpi.obec6@gmail.com ภายในวันที่ 7 กันยายน 2563 เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ดำเนินการส่งข้อมูลไปยังสถาบันพระปกเกล้า ต่อไป

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน

โพสต์31 ส.ค. 2563 21:57โดยUpright School   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2563 04:37 ]

     


          สพฐ. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค ระหว่างวันที่ 15 – 28 กันยายน 2563 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพ กำหนดการและรายละเอียดดังนี้ 


1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (สพป.อุดรธานี เขต 1)
     ระหว่างวันที่ 15 -17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี
         [ผู้ประสานงาน นายวินัย อสุนี ณ อยุธยา:082 496 9288, นางเสาวภา สมศรี:094 308 6962 ,นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์:]
     ขอความกรุณาแต่ละเขตพื้นที่ส่งรายชื่อเข้าร่วมประกวดแต่ละกิจกรรม ภายในวันที่ 10 กย 63

2. ภาคใต้ (สพม. เขต 16) 
     ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จ.สงขลา 
        [ผู้ประสานงาน นางสาวประจวบ  พุทธวาศรี:089 728 0663]
     สมัครเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนสุจริต ระดับภาคใต้ ขอความกรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 12 กันยายน 2563

3. ภาคกลาง (สพป.กรุงเทพมหานคร)
     ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร 
      [ผู้ประสานงาน นางสาวรัชนีวัลย์  จุลบาท :086 880 1996, นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล:084 111 4521]  
     กิจกรรมที่ 1 บริษัทสร้างการดี
          ลงทะเบียนประถมศึกษา.         ลงทะเบียนมัธยมศึกษา
     กิจกรรมที่ 2 ถอดบทเรียน ศึกษานิเทศก์หรือผู้รับผิดชอบโครงการ
          ลงทะเบียน
     กิจกรรมที่ 3 ถอดบทเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน
     กิจกรรมที่ 4 ถอดบทเรียน ข้าราชการครู
     กิจกรรมที่ 5 นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สพม.เขต 32)
     ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ 
     [ผู้ประสานงาน นายทัศวิน โขรัมย์ :085 632 1400]  

5. ภาคเหนือ (สพป.เชียงใหม่ เขต 1)
     ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
     [ผู้ประสานงาน นางสาวประพิณศิริ อินทธิรา :098 569 6998นางสาวนภิศชญา คำทิพย์:094 535 4995]โดยมีกิจกรรมดังนี้
     1.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน และการประกวดแข่งขันจำนวน 5 กิจกรรม (ไม่จำกัดประเภทโรงเรียน) ประกอบด้วย
          1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
          2) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู
          3) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร
          4) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตหรือผู้รับผิดชอบโครงการ สพท.สุจริต
          5)กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม)

     2.นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และภาพความสำเร็จของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:  ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ติดตามรายละเอียดและการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจากเว็บไซต์โครงการโรงเรียนสุจริตแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ

โพสต์9 ก.ค. 2563 00:47โดยUpright School

เรียนผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ทางโครงการโรงเรียนสุจริตขอนำส่งหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต และ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยมีรายละเอียดบัญชีจัดสรร /ระเบียบการบริหารงบประมาณบูรณาการ / คำชี้แจงประกอบการโอนจัดสรร /แนวทางการดำเนินโครงการ ตามเอกสารแนบ

โครงการโรงเรียนสุจริต
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
09/07/2563

อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษา (ITA Coach)

โพสต์2 ก.ค. 2563 23:11โดยUpright School   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2563 23:12 ]

    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA Coach) จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร นั้น
    ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ

1-10 of 82