หนังสือราชการ

โอนจัดสรร ITA Online

โพสต์11 ก.ย. 2560 01:35โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 01:36 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่น และมี ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำนวน ๑ ท่าน และผู้มีความชำนาญในเรื่องระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมประชุมแล้วนั้น
    บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอแจ้งโอนจัดสรรเพื่อใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามเอกสารดังแนบ

อบรม ITA-Online 2017

โพสต์18 ส.ค. 2560 12:27โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2560 12:29 ]

    
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ รุ่น ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต จำนวน ๑ ท่าน และผู้มีความชำนาญในเรื่องระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ท่าน เข้ารับการอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว ตามเอกสารดังแนบ
โอนจัดสรรงบประมาณ ภาพยนตร์สั้น และ บริษัทสร้างการดี

โพสต์18 ส.ค. 2560 03:55โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2560 03:59 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำภาพยนต์สั้นตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม และ การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดีระดับภูมิภาค (โครงการโรงเรียนสุจริต) จึงได้โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

"ใต้ร่มมหาวชิราบารมี"

โพสต์26 ก.ค. 2560 01:20โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2560 01:22 ]

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และโครงการพัฒนาความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเข้าร่วมพิจารณาพิจารณารับโล่รางวัลในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้ชื่อ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภากรุงเทพมหานคร

    ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เข้ารับโล่รางวัลและจัดนิทรรศการในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 เข้ารับโล่รางวัลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา


แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี

โพสต์6 ก.ค. 2560 00:36โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2560 00:43 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ แบ่งเป็น ๔ ภูมิภาค ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผู้บริหารโรงเรียนหรือครู จำนวน ๒ คน นักเรียนจำนวน ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๖ คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามวันเวลาสถานที่ตามเอกสาร (ด้านล่างหน้าเว็บนี้) และลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่าง (ลงทะเบียนเสร็จสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน้าเว็บนี้เช่นกัน)

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๓

โพสต์29 พ.ค. 2560 07:08โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 29 พ.ค. 2560 07:09 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า ให้ความร่วมมือจัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๓ ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการ สถาบันพระปกเกล้าขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กำหนดไว้จากเดิมเป็นเดือนมิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๐
  และกำหนดพิธีเปิดหลักสูตรและปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ ๒ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมดาวน์โหลดแบบตอบรับดังกล่าว และส่งแบบตอบรับไปยังสถาบันฯ ตามเอกสารดังแนบ

Best Practice โรงเรียนสุจริตพระราชทาน

โพสต์18 พ.ค. 2560 01:31โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2560 03:34 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน (Best Practice) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สำหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร รายละเอียดังแนบ


ประกาศผล การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส

โพสต์19 เม.ย. 2560 07:19โดยโรงเรียน สุจริต

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ทำการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงขอแจ้งผลการประเมินให้กับสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใสฯ ในสังกัดท่าน ตามเอกสารแนบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล

โพสต์12 เม.ย. 2560 07:02โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 12 เม.ย. 2560 07:05 ]

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันพระปกเกล้า จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรม ตามรายละเอียดดังแนบ

ประกาศผล ITA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์7 เม.ย. 2560 00:30โดยโรงเรียน สุจริต   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2560 00:31 ]

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Intergrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการนี้ได้ดำเนินการประมวลผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอประกาศผล ตามเอกสารดังแนบ

1-10 of 38